Home   Erasmus Colleges

Erasmus Colleges 2013-2014


Wat is Erasmus Colleges?

Erasmus Colleges is contractonderwijs dat u de mogelijkheid biedt één of meer losse vakken te volgen zonder dat u zich voor één van onze bachelor- of masteropleidingen inschrijft. U volgt een vak via het regulier onderwijs en u sluit dat af met een tentamen. Bij een voldoende resultaat ontvangt u een certificaat.

Voor wie is Erasmus Colleges?

Erasmus Colleges is de ideale mogelijkheid om kennis te maken met onze bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, of met één van onze masteropleidingen. Bovendien is het voor professionals uit de beroepspraktijk zeer geschikt om hun juridische kennis aan te vullen of op te frissen.

Inbreng

Als u van plan bent in de toekomst een ESL bachelor- of masteropleiding te gaan volgen, kunt u vakken die u via Erasmus Colleges hebt behaald inbrengen in de opleiding. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden: (1) u kunt tot een bepaald maximum aan ECTS vakken inbrengen en (2) de geldigheidsduur van de behaalde vakken mag niet zijn verstreken.

U kunt maximaal 60 ECTS aan vakken inbrengen in een bacheloropleiding, Van deze 60 ECTS mogen maximaal 22,5 ects aan eerstejaars vakken worden ingebracht. In een masteropleiding kunt u maximaal 15 ECTS inbrengen. Een verzoek tot inbreng van vakken kunt u richten aan de examencommissie zodra u staat ingeschreven voor de opleiding waarin u de vakken wilt inbrengen.

De geldigheidsduur van vakken vindt u in de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) van de opleiding waarvan het vak deel uitmaakt.

Studenten die vanaf 2010 het schakelprogramma volgen, moeten voldoen aan de toelatingseisen van het schakelprogramma om deze opleiding te kunnen afronden.

Inrichting van het onderwijs

Dit academisch jaar kunt u alleen van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de vakken uit het eerste en het tweede jaar volgen. U volgt de vakken op vrijdagmiddag. Een studiejaar bestaat uit acht blokken van elk vijf weken.

De vakken van het derde bachelor jaar, niet alleen van de bachelor Rechtsgeleerdheid maar ook die van de bachelor Fiscaal Recht en de bachelor Criminologie, zijn via Erasmus Colleges te volgen. Het studiejaar is ingedeeld in vier blokken van elk tien weken. In ieder blok worden twee vakken gegeven. Deze vakken worden op verschillende dagen aangeboden.

Ook kunt u er via Erasmus Colleges mastervakken volgen. Voor de vakken van de masteropleidingen is eenzelfde indeling van het onderwijs van toepassing als voor de vakken van het derde bachelor jaar.

Literatuur

De literatuur voor de vakken van het eerste en tweede bachelor jaar dient u voor het begin van de colleges zelf te verzorgen. Met de aanschaf van de literatuur voor de vakken van het derde bachelor jaar en de mastervakken kunt u beter wachten tot na het eerste college waarin de te bestuderen stof definitief bekend wordt gemaakt. Kijk voor de benodigde literatuur op de vakcode van het desbetreffende vak. De volgende Rotterdamse boekhandels streven ernaar literatuur op voorraad te houden: Donner Boeken, Erasmus Universiteit Rotterdam (universiteitscomplex Woudestein), CT-30 en Donner Boeken, Lijnbaan 150, Rotterdam.

Tentamens en Herkansingen

Aan het eind van elk blok wordt een vak getentamineerd. Bij sommige vakken zijn er tijdens het blok al deeltentamens afgenomen. In de zomer heeft u de mogelijkheid tentamens te herkansen. Bij Erasmus Colleges heeft u per vak één mogelijkheid op een herkansing. Voor de vakken van het vrijdagmiddagonderwijs hoeft u zich niet voor tentamens in te schrijven (wel voor hertentamens). Voor de vakken van het derde bachelor jaar en de mastervakken meldt u zich via Osiris aan. Voor meer informatie zie:http://www.esl.eur.nl/onderwijs/tentamens_en_afstuderen/tentamens/.

Certificaat

Als u een voldoende voor een vak hebt behaald sturen wij u een door de voorzitter van de examencommissie ondertekend certificaat per post toe. Mocht u een voldoende behalen voor een (mondeling) tentamen dat geen deel uitmaakt van een reguliere tentamenronde, dan dient u dit aan ons te melden, zodat uw certificaat alsnog kan worden aangevraagd en verzonden.

Het vakkenaanbod

Een overzicht van het vakkenaanbod van de bacheloropleiding eerste en tweede jaar jaar vindt u hier. Het vakkenaanbod van de bacheloropleiding derde jaar vindt u hier en de mastervakken hier.

Als u bij de bachelorvakken van het derde jaar en de mastervakken op de vakcode klikt, vindt u onder de ‘timetable’ de dagen en tijden waarop deze vakken worden gegeven. U dient er rekening mee te houden dat niet alle vakken in de avond worden gedoceerd.

Toelatingscriteria

Voor bachelorvakken moet u in ieder geval een HBO of WO opleiding met een of meer juridische vakken of juridische werkervaring hebben. Voor mastervakken moet u een juridische HBO of WO opleiding hebben genoten. Hebt u een VWO diploma, maar geen juridische achtergrond, dan kunt u alleen tot het vak Inleiding tot de rechtswetenschap worden toegelaten. Voor toegang tot andere vakken moet u eerst dit vak met goed gevolg hebben afgelegd.

Cursusgeld

Cursusgeld collegejaar 2013-2014 :

Erasmus College

 

ESL Alumni 20% korting

bachelorvak

500 euro      

400 euro

mastervak

750 euro

600 euro

De korting van 20% geldt voor ESL alumni (afgestudeerd voor een bachelor-en/of masteropleiding) of ESL oud-studenten die niet zijn afgestudeerd aan ESL maar wel tenminste 12 maanden onafgebroken ingeschreven hebben gestaan als student (voltijd-of deelitjd) voor een van de bachelor-of masteropleidingen van ESL.

Het cursusgeld is inclusief één tentamenmogelijkheid en een eventuele herkansing (binnen hetzelfde academisch jaar). De cursusgelden zijn exclusief de kosten voor verplichte en aanbevolen literatuur. Als cursist kunt u gebruik maken van universitaire studiefaciliteiten zoals de bibliotheek. 

Inschrijven

Door middel van het aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven voor één of meer vakken van Erasmus Colleges 2013-2014. Op het aanmeldingsformulier geeft u aan welke opleiding u hebt gevolgd en - indien van toepassing ­­­- welke juridische kennis u hebt verkregen via een opleiding en/of werkervaring. Graag op het aanmeldingsformulier zowel de vakcode als de naam van het vak invullen.

Als u eerder ingeschreven heeft gestaan voor enig onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dient u dit aan te geven op het aanmeldingsformulier door het invullen van uw examen-/studentnummer. Na ontvangst van uw aanmelding zal aan de hand van uw opleiding en werkervaring worden bepaald of u voldoet aan de toelatingscriteria. U ontvangt binnen tien dagen per e-mail nader bericht over de toelating tot het vak. Tegen een negatieve beslissing is geen beroep mogelijk.

Deadline inschrijven

De deelnemers aan de speciale collegereeks Kiesrecht en Verkiezingen in theorie en praktijk kunnen zich tot en met vrijdag 24 januari aanmelden.  De deelnemers aan een regulier vak dienen het aanmeldingsformulier op te sturen uiterlijk drie weken voordat de colleges van het betreffende vak beginnen. Het verdient aanbeveling u vroegtijdig in te schrijven en op tijd voor de betaling zorg te dragen. Deelname aan de colleges en tentamens is namelijk alléén mogelijk als u bent ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wijze van betaling

 Nadat uw aanmelding akkoord is bevonden, ontvangt u per-email een bevestiging met het verzoek het verschuldigde cursusbedrag met iDEAL online te betalen via een link in deze e-mail. Uitsluitend nadat uw betaling is ontvangen, wordt u voor het vak ingeschreven.

 Na ontvangst van uw betaling zullen wij het Centraal Bureau Inschrijving (CBI) van de Erasmus Universiteit Rotterdam verzoeken u in te schrijven. Het CBI zal u een collegekaart en bewijs van inschrijving toezenden. De collegekaart wordt slechts eenmalig verstrekt. Als u later nogmaals een vak in het kader van Erasmus Colleges gaat volgen, zal de kaart opnieuw worden geactiveerd. Voor meer informatie over uw collegekaart kunt u contact opnemen met het Erasmus Studenten Service Centrum, telefoon: 010-408 23 23.

Contact

Voor specifieke informatie of advies met betrekking tot Erasmus Colleges kunt u contact opnemen met:

Dhr. dr. E.W.R. van Roon (Coördinator Erasmus Colleges)
Telefoon: 010-4081858
E-mail: erasmuscolleges@law.eur.nl