Home   Onderwijs   Opleidingen   Masteropleidingen   Masterprogramma's   master Criminologie

Master Criminologie

 

 

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie
Curriculum
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

  • U verdiept uw kennis van zowel de theoretische als de methodische vakken uit de bacheloropleiding Criminologie;
  • U leert kennis van specifieke problemen op het terrein van veiligheid, criminaliteit en beleid op interdisciplinaire en creatieve wijze toe te passen;
  • U wordt een uitstekend onderzoeker en beoefenaar van het vakgebied: zelfstandig, kritisch en creatief;
  • Er zijn volop stagemogelijkheden! U krijgt de mogelijkheid om in het afstudeerproject deel te nemen aan lopend wetenschappelijk onderzoek;
  • U kunt deelnemen aan uitwisselingsprogramma's met buitenlandse universiteiten;
  • U wordt een bruggenbouwer die diverse voor de veiligheid relevante sectoren met elkaar kan verbinden.

 

Programma-informatie Criminologie

In de masteropleiding Criminologie worden de theoretische en methodische vakken uit de bacheloropleiding Criminologie verder verdiept en toegepast op problemen op het terrein van veiligheid, criminaliteit en beleid. Hiervoor is 20 ECTS met verplichte vakken ingevuld. Daarnaast kiest de student een specialisatie door middel van een profiel van 15 ECTS. Tot slot leert het afstudeerproject op zelfstandige en interdisciplinaire wijze de criminologie te beoefenen. Er is een methodische begeleiding in groepsverband van 10 ECTS. Voor het individuele onderzoek staat 15 ECTS.
Er zijn drie profielen: Jeugd, samenleving en criminaliteit, Criminaliteit en organisaties en International and Comparative criminology.

In het profiel Jeugd, samenleving en criminaliteit staan het ontstaan, de ontwikkeling en de aanpak van jeugdcriminaliteit in de grootstedelijke gebieden centraal. De laatste jaren worden er veel discussies gevoerd over het aandeel van allochtone jongeren in de criminaliteit, waarbij schooluitval en de sociaal-economische positie een rol belangrijke spelen. Daarnaast komen de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening regelmatig negatief in het nieuws als er dramatische dingen in een gezin gebeuren. Ook de jeugdinrichtingen hebben te kampen met negatieve publiciteit. In dit profiel wordt ingegaan op de jeugdcriminaliteit in de multiculturele stedelijke omgeving en de effectiviteit van de preventieve en de juridische aanpak. Daarnaast worden de psychologische verklaringen voor jeugdcriminaliteit behandeld, evenals de effectiviteit van interventies.

In het profiel Criminaliteit en organisaties komen de verschillende vormen van organisatie- en georganiseerde criminaliteit aan de orde, zowel op nationaal als internationaal niveau. Zo valt te denken aan de Bouwfraude in Nederland In strijd met de wet maakten bouwbedrijven onderling prijs- en werkafspraken. Hierdoor betaalde de overheid te hoge prijzen voor bouwwerken en werd er oneerlijke concurrentie bedreven ten opzichte van bedrijven die de wet wel volgden. Hoe zat deze fraude in elkaar? Wie deed er aan mee? Hoe kon het zo lang verborgen blijven? Hoe effectief waren en zijn de overheidsreacties? Op internationaal niveau zijn er dankzij de open grenzen veel mogelijkheden voor internationale misdaadondernemers, zoals drugssmokkelaars of mensenhandelaars. Hoe functioneren deze smokkelaars? Werken zij in gesloten groepsverbanden of is er sprake van betrekkelijk open smokkelnetwerken? Ingegaan zal worden op de verschillende manieren van handhaving en regulering van bovengenoemde onderwerpen.

In het profiel International and Comparative Criminology staan de effecten van mondialisering op criminaliteit en de beheersing ervan centraal. Centrale thema's hierbij zijn de dynamiek en aanpak van migratie, grensoverschrijdende criminaliteit (m.n. rond drugs, ecologie, de seksindustrie en internet), internationale mensenrechten (-schendingen) en 'good governance' en veiligheidsbeleid in niet-westerse landen. Deelname aan halfjaarlijkse internationale studiebijeenkomsten – zgn. common study sessions - maakt deel uit van dit masterprofiel. Binnen dit profiel wordt tevens samengewerkt met het International Institute of Social Studies in Den Haag en de universiteit Utrecht. Aan deze instellingen of aan buitenlandse partneruniversiteit gevolgde vakken kunnen – met toestemming van de examencommissie – ook als profielvak in dit profiel worden ingebracht.

Curriculum Criminologie

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject.
Het verplichte deel omvat 20 ects en bestaat uit:

 • een reflexief vak: Veiligheid in de rechtsstaat;
 • een toegepast vak: Risico-analyse;
 • een internationaal vak: Organized and corporate crime en
 • een methodologisch vak: Onderzoek en beleid.

De specialisatie of profilering omvat 3 vakken van 5 ects. Er zijn drie profielen:

1) Jeugd, samenleving en criminaliteit. Dit profiel bestaat uit de volgende profielvakken:

RQ95

Jeugdpsychologie en criminaliteit

blok 1

RQ88

Jeugd, stad en cultuur

blok 1

RM33

Jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht

blok 3

2) International and comparative criminology. Dit profiel bestaat uit de volgende profielvakken:

RQ97

Global Governance: Safety and Security

blok 1

RQ01

Comparative Criminology

blok 1

RM58

International Criminal Law and Procedure

blok 3

3) Criminaliteit en organisaties. Dit profiel bestaat uit de volgende profielvakken:

RQ97

Global Governance: Safety and Security

blok 1

RQ98

Toezicht houden: actoren en werkwijzen

blok 1

RQ89

Financieel-economische criminologie

blok 3

Het afstudeerproject omvat 25 ects en is opgebouwd uit tweemaal 5 ects gestructureerde activiteiten en 15 ects voor de masterscriptie. In de twee gestructureerde activiteiten komen achtereenvolgens de ‘Onderzoeksopzet’ (5 ects) en 'Dataverzameling en –analyse' (5 ects) in de verschillende typen onderzoek aan de orde. De theoretische aspecten worden hierin verdiept en toegepast op de empirie. De masterscriptie is een individuele activiteit met individuele begeleiding die mag worden gestart wanneer aan beide activiteiten in blok 2 en 3 is deelgenomen.

Samenvattend: het afstudeerproject start in blok 2: de activiteiten in blok 2 en 3 zijn voorkennisvereiste voor de masterscriptie. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken en kan een zelfstandig afstudeerproject van 25 ects worden gedaan na toestemming van de examencommissie.

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RQ94

Risico-analyse

5 ects

 

 

 

 

Profielvak 1

5 ects

 

 

 

 

Profielvak 2

5 ects

 

 

 

RQ92

Veiligheid in de rechtsstaat

 

5 ects

 

 

RQ96

Organized Crime

 

5 ects

 

 

 

Onderzoeksopzet

 

5 ects

 

 

RQ93

Onderzoek en beleid

 

 

5 ects

 

 

Profielvak 3

 

 

5 ects

 

 

Dataverzameling en analyse

 

 

5 ects

 

 

Masterscriptie

 

 

 

15 ects

Carrièreperspectief Criminologie

Rotterdamse criminologen zijn werkzaam als beleidsmedewerker of onderzoeker bij ministeries en gemeentes, bij politie, reclassering en justitie, bij universiteiten en onderzoeksbureaus, NGO’s en in bij afdelingen voor compliance en forensische accountancy in het bedrijfsleven. Daarnaast vervullen criminologen ‘brugfuncties’ op verschillende andere terreinen, vanwege hun kennis van zowel het juridische veld als ook het werkterrein van de hulpverlener en de onderzoeker.

Voorlichting

Tijdens de ESL Masteravond van dinsdag 27 mei 2014 is er speciaal voor de masteropleiding Criminologie een presentatie van een uur waarin alle aspecten van de master aan de orde komen.

Mis deze presentatie niet en meld je aan!

ESL Masteravond

Toelatingscriteria Criminologie

Per 1 september 2012 is de harde knip ingevoerd. Vanaf die datum kan de examinandus alleen na afronding van een bacheloropleiding tot een aansluitende master worden toegelaten. 

Voor studenten van buiten de EUR geldt dat de wo-bacheloropleiding of het doctoraal Criminologie moet zijn afgerond.

Studenten met een bachelor Sociale Wetenschappen kunnen instromen, mits zij over een gedegen kennis van methoden en technieken van onderzoek beschikken en een minor Criminologie hebben behaald van minimaal 15 ects. Deze studenten dienen toestemming te vragen bij de examencommissie (examencommissie@law.eur.nl).

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl

Toelating en aanmelding Criminologie

Een verzoek om toelating voor de master Criminologie kunt u doen via www.studielink.nl. Dit geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten. Studenten met een bachelor of doctoraal Criminologie van buiten de EUR moeten (naast de aanmelding in studielink) een kopie hiervan of een afstudeerverklaring opsturen naar onderstaand adres.

Erasmus Universiteit Rotterdam, t.a.v. masterinstroom, kamer L5-69, postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam

Aanmeldingen op grond van de doorstroomregeling kunnen het hele jaar door worden gedaan. Wanneer u van buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit wilt instromen moet u voor 15 augustus voorafgaand aan het betreffende collegejaar uw verzoek om toelating via studielink doen en uw stukken insturen.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld.

Contact Criminologie

Contactpersoon

Prof.dr. R. van Swaaningen

Kamer

L7-006

Telefoon

010 408 1505

E-mail

vanswaaningen@law.eur.nl