Master Criminologie

 

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie 2015-2016
Jaarindeling 2015-2016
Curriculum 2015-2016
Curriculum 2014-2015
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

  • U verdiept uw kennis van zowel de theoretische als de methodische vakken uit de bacheloropleiding Criminologie;
  • U leert kennis van concrete problemen en beleidslijnen op het terrein van m.n. grootstedelijke veiligheid, organisatiecriminaliteit en mondiale vraagstukken op interdisciplinaire en creatieve wijze toe te passen;
  • U wordt opgeleid tot een goede empirische onderzoeker die zelfstandig, kritisch en creatief in het vakgebied kan functioneren;
  • U krijgt door de goede contacten van de ESL Sectie Criminologie volop stagemogelijkheden aangeboden;
  • U krijgt de mogelijkheid om in het afstudeerproject deel te nemen aan lopend wetenschappelijk onderzoek;
  • U krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's met vele buitenlandse universiteiten;
  • U wordt opgeleid als een bruggenbouwer die diverse voor de veiligheid relevante sectoren met elkaar kan verbinden.

Programma-informatie Criminologie 2015-2016

De Masteropleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit heeft een duidelijk Rotterdams profiel. De focus van de opleiding ligt in het verlengde van het onderzoeks­programma van de sectie criminologie aan Erasmus School of Law (ESL), dat vooral is gericht op de thema’s Opgroeien in de stad; Mondialisering, migratie en grenzen; en Bedrijfsleven en misdaadondernemers.

In didactische en methodische zin kenmerkt de Masteropleiding Criminologie zich door een goede combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen, zowel in het onderwijs als bij de keuze van het afstudeerproject. In de te bestuderen problematiek beogen wij op zowel academische als praktische wijze inzicht te bieden in de dynamiek tussen criminaliteit, risico­taxatie, interventie en rechtspleging. Daarnaast worden in deze masteropleiding sociaal­wetenschappelijke benaderingen gekoppeld aan juridische en is het afstudeerproject van de student zoveel mogelijk afgestemd op het sectieonderzoek en de door stafleden georganiseerde stageplaatsen, om zodoende een optimale begeleiding te kunnen waarborgen.

Binnen de Masteropleiding Criminologie hechten wij groot belang aan een goed en gestructureerd afstudeertraject wordt voorbereid op het zelfstandig verrichten van empirisch onderzoek. In de diverse mastervakken zijn verschillende activerende elementen ingebouwd. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het analyseren van beelden (foto, film, televisie), het boeiend en bondig presenteren van onderzoek of het trekken van beleidsmatige conclusies uit onderzoeksresultaten.

Jaarindeling 2015-2016

De jaarindeling voor de masters van Erasmus School of Law studiejaar 2015-2016.

Curriculum Criminologie 2015-2016

Vakken

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Globalisation and Crime

7,5 ects

 

 

 

 

Doing Criminological Research:
Methodological and Ethical Issues

7,5 ects

 

 

 

 

Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit

 

5 ects

 

 

 

Veiligheid, terrorisme en mensenrechten

 

5 ects

 

 

 

Profiel Jeugdcriminologie:

 

 

 

 

 

Jeugdcriminaliteit en interventies

 

 

5 ects

 

 

Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk

 

 

5 ects

 

 

Profiel Corporate and Organised Crime:

 

 

 

 

 

Corporate and White Collar Crime

 

 

5 ects

 

 

Organised Crime

 

 

5 ects

 

 

Keuzevak (aanbevolen):

 

 

 

 

 

Common Study Programme on Criminal Justice and Critical Criminology

 

 

5 ects

 

 

Anthropology of Law

 

 

5 ects

 

 

Bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving

 

 

5 ects

 

 

Forensische Psychiatrie

 

 

5 ects

 

 

International Criminal Law and Procedures

 

 

5 ects

 

 

Afstudeerproject (start in blok 4)

 

 

 

 

20 ects

Het masterjaar begint in blok 1 met twee overkoepelende, in het Engels gedoceerde vakken van 7,5 ects elk, waarin de diverse onderzoekslijnen van de Rotterdamse sectie criminologie samenkomen. Dit zijn respectievelijk het vak Globalisation and Crime en Doing Criminological Research: Methodological and Ethical Issues. In dit laatste vak wordt voortgebouwd op een gedegen methodologische vooropleiding die in de bachelor is opgedaan.

In blok 2 volgen twee specifiekere vakken van elk 5 ects. Dit zijn Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit, respectievelijk Veiligheid, terrorisme en mensenrechten. Waar het eerste van deze twee vakken overwegend antropologisch-sociologisch van aard is, is het tweede vak juist juridisch-filosofisch van opzet.

In blok 3 kiezen studenten één van de twee thematische profielen: Jeugdcriminologie of Corporate and Organised Crime. Het eerste profiel wordt in het Nederlands gedoceerd, het tweede in het Engels. Binnen de beide profielen wordt één profielvak (van 5 ects) in blok 3 onderwezen en één in blok 4.

De profielvakken voor Jeugdcriminologie zijn Jeugdcriminaliteit en interventies (blok3); en Jeugdstrafrecht: beginselen en praktijk (blok 4).

De profielvakken voor Corporate and Organised Crime zijn Corporate and White Collar Crime (blok 3); en Organised Crime (blok 4).

In blok 3 is ook ruimte vrij gemaakt voor vrij Keuzevak van 5 ects. In principe komen (na toestemming van de examencommissie) alle op masterniveau WO aangeboden vakken in aanmerking, maar wij bevelen nadrukkelijk aan dat studenten dit invullen met deelname aan en een paperpresentatie tijdens een internationale ‘common session’ van het Common Study Programme on Criminal Justice and Critical Criminology. Binnen de ESL nemen wij Anthropology of Law; Bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving; Forensische Psychiatrie; en International Criminal Law and Procedures als aanbevolen keuzevakken op.

In blok 4 wordt in groepjes van vijf studenten begonnen met het formuleren van de probleemstelling en de onderzoeksvragen voor het Afstudeerproject, alsmede met het ontwikkelen een theoretisch en methodisch kader (5 ects van in totaal 20 ects).

In blok 5 worden de data voor het Afstudeerproject verzameld en geanalyseerd en wordt de scriptie geschreven (15 ects van in totaal 20 ects).

Studeren in het buitenland

Studeren aan een buitenlandse universiteit willen wij nadrukkelijk stimuleren. Alle aan een buitenlandse universiteit behaalde criminologisch relevante mastervakken op WO-niveau kunnen, na toestemming van de examencommissie, tot een maximum van 15 ects worden ingebracht als alternatief voor de profiel- en keuzevakken. Bij gelijke inhoud kunnen ook andere mastervakken worden vervangen door in het buitenland behaalde vakken.

De master Criminologie kan in deeltijd (twee jaar) gevolgd worden. Het onderwijs wordt echter niet ’s avonds aangeboden.

Curriculum Criminologie 2014-2015

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject.

Het verplichte deel omvat 20 ects en bestaat uit:

 • een reflexief vak: Veiligheid in de rechtsstaat;
 • een toegepast vak: Risico-analyse;
 • een internationaal vak: Organized and corporate crime en
 • een methodologisch vak: Onderzoek en beleid.

De specialisatie of profilering omvat 3 vakken van 5 ects. Er zijn drie profielen:

1) Jeugd, samenleving en criminaliteit. Dit profiel bestaat uit de volgende profielvakken:

RQ95

Jeugdpsychologie en criminaliteit

blok 1

RQ88

Jeugd, stad en cultuur

blok 1

RM33

Jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht

blok 3

2) Criminaliteit en organisaties.Dit profiel bestaat uit de volgende profielvakken:

RQ01

Comparative Criminology

blok 1

RQ98

Toezicht houden: actoren en werkwijzen

blok 1

RQ89

Corporate and White Collar Crime

blok 3

3)  International and comparative criminology. Dit profiel bestaat uit de volgende profielvakken:

RQ01

Comparative Criminology

blok 1

RM58

International Criminal Law and Procedure

blok 3

 

Keuze uit:

 

RM83

Anthropology of Law

blok 3

RB43

Common Studies Sessions

blok 1,3

Aan het profiel International and comparative criminology kunt u ook voldoen met door de examencommissie goedgekeurde vakken aan buitenlandse universiteiten, het Haagse ISS en uit de Utrechtse master Global Criminology.

Het afstudeertraject leidt tot zelfstandig uitgevoerd, volwaardig wetenschappelijk onderzoek. De data voor veel afstudeeronderzoek wordt verzameld binnen door de docenten aangeboden stages. Er zijn echter ook andere mogelijkheden om data te verzamelen.

Het afstudeerproject begint in november met een ‘scriptiemarkt’, waar docenten criminologie scriptiethema’s presenteren waar studenten op kunnen inschrijven. Het afstudeerproject omvat 25 ects en is opgebouwd uit tweemaal 5 ects gestructureerde activiteiten en 15 ects voor het eigen empirisch onderzoek en de data-analyse. In de twee gestructureerde activiteiten komen achtereenvolgens de ‘Onderzoeksopzet’ (5 ects) en 'Dataverzameling en –analyse' (5 ects) in de verschillende typen onderzoek aan de orde. De theoretische en methodische aspecten worden hierin verdiept en toegepast op het scriptiethema. In de blokken 2 en 3 wordt gewerkt in groepjes van drie tot vijf studenten, die rond vergelijkbare thema’s hun scriptie schrijven en die ook commentaar leveren op elkaars werk. Aan het eind van blok 2 en blok 3 is ook een beoordelingsmoment ingebouwd, waarbij de docent vaststelt of er voldoende vorderingen zijn gemaakt om een tijdig afstuderen te garanderen. De derde fase van de masterscriptie is een individuele activiteit met individuele begeleiding, waarmee mag worden gestart wanneer aan de activiteiten in blok 2 en 3 met goed gevolg is deelgenomen.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van deze werkwijze worden afgeweken en kan een zelfstandig afstudeerproject van 25 ects worden gedaan na toestemming van de examencommissie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand zijn veldwerk in het buitenland doet.

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RQ94

Risico-analyse

5 ects

 

 

 

 

Profielvak 1

5 ects

 

 

 

 

Profielvak 2

5 ects

 

 

 

RQ92

Veiligheid in de rechtsstaat

 

5 ects

 

 

RQ96

Organized Crime

 

5 ects

 

 

 

Onderzoeksopzet

 

5 ects

 

 

RQ93

Onderzoek en beleid

 

 

5 ects

 

 

Profielvak 3

 

 

5 ects

 

 

Dataverzameling en analyse

 

 

5 ects

 

 

Masterscriptie

 

 

 

15 ects

 Carrièreperspectief Criminologie

Rotterdamse criminologen zijn werkzaam als beleidsmedewerker of onderzoeker bij ministeries en gemeentes, bij politie, Openbaar Ministerie, gevangeniswezen en reclassering, bij universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus, bij toezichthouders en bij NGO’s, bij afdelingen voor compliance en forensische accountancy in het bankwezen en het bedrijfsleven. Daarnaast vervullen criminologen ‘brugfuncties’ op verschillende andere terreinen, vanwege hun kennis van zowel het juridische en ambtelijke veld als ook het werkterrein van de hulpverlener en de onderzoeker. Recente ontwikkelingen als de internationalisering van de criminaliteitsproblematiek, de privatisering van de veiligheidszorg, het toegenomen belang van cyberspace, administratief en preventief toezicht en zelfregulering en compliance vertalen zich ook in de arbeidsmarkt voor criminologen. De Rotterdamse Sectie Criminologie onderhoudt middels een ‘beroepsveldencommissie’, waarin werkgevers op verschillende criminologisch relevante zitting hebben, en via het eigen alumni-netwerk nauw contact met de beroepspraktijk.

Voorlichting

De ESL Masteravond is op dinsdag 2 juni 2015.
Hier kunt u alle informatie krijgen over de masters van Erasmus School of Law.

Meer informatie volgt.

Toelatingscriteria Criminologie

Voor studenten van binnen en buiten ESL geldt dat de wo-bacheloropleiding of het doctoraal Criminologie moet zijn afgerond.

Studenten met een bachelor’s diploma in een andere sociale wetenschap of in de rechtsgeleerdheid kunnen instromen met 40 ects aan criminologisch relevante vakken op WO niveau. Waarvan 20 ects theoretische vakken over oorzaken van en reacties op criminaliteit; 15 ects methodische vakken – zowel kwalitatief als kwantitatief - en 5 ects voor een inleidend juridisch vak.

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl

Toelating en aanmelding Criminologie

In het studiejaar 2014/2015 is tussentijdse instroom mogelijk.

Met ingang van het studiejaar 2015/2016 hebben alle masteropleidingen van Erasmus School of Law één instroommoment: 1 september. Dit betekent dat tussentijdse instroom gedurende het studiejaar voor masteropleidingen niet meer mogelijk is vanaf 1 september 2015.

Voor het studiejaar 2015/2016 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen in Studielink.

Er zijn twee sites waar u zich kunt aanmelden voor de master Criminologie. Welke site u gebruikt, is afhankelijk van de plaats waar u uw diploma hebt behaald.

Heeft u een Nederlands diploma, dan gebruikt u de landelijke site www.studielink.nl.

Heeft u een niet-Nederlands diploma en geen ERNA-account, dan gebruikt u EUR Aanmeld Portaal.

Heeft u een niet-Nederlands diploma, maar al eerder  een ERNA-account ontvangen, dan gebruikt u volgend EUR aanmeld Portaal.

Het International of European Baccalaureate geldt als een buitenlandse vooropleiding, ook als deze in Nederland is behaald.

Studenten met een bachelor of doctoraal van buiten de EUR moeten tegelijk met de aanmelding een kopie van hun diploma of een afstudeerverklaring opsturen naar onderstaand adres.

Erasmus Universiteit Rotterdam, t.a.v. masterinstroom, kamer L5-69, postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam. of digtaal naar masterinstroom@law.eur.nl.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld.

Contact Criminologie

Contactpersoon

Prof.dr. R. van Swaaningen

Kamer

L7-006

Telefoon

010 408 15 05

E-mail

vanswaaningen@remove-this.law.eur.nl