Master Criminologie

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie
Curriculum
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

  • U verdiept uw kennis van zowel de theoretische als de methodische vakken uit de bacheloropleiding Criminologie;
  • U leert kennis van concrete problemen en beleidslijnen op het terrein van m.n. grootstedelijke veiligheid, organisatiecriminaliteit en mondiale vraagstukken op interdisciplinaire en creatieve wijze toe te passen;
  • U wordt opgeleid tot een goede empirische onderzoeker die zelfstandig, kritisch en creatief in het vakgebied kan functioneren;
  • U krijgt door de goede contacten van de ESL Sectie Criminologie volop stagemogelijkheden aangeboden;
  • U krijgt de mogelijkheid om in het afstudeerproject deel te nemen aan lopend wetenschappelijk onderzoek;
  • U krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale common studies sessions van het profiel International & Comparative Criminology en uitwisselingsprogramma's met vele buitenlandse universiteiten;
  • U wordt opgeleid als een bruggenbouwer die diverse voor de veiligheid relevante sectoren met elkaar kan verbinden.

Programma-informatie Criminologie

In de masteropleiding Criminologie worden de theoretische en methodische vakken uit de Bacheloropleiding Criminologie verder verdiept en toegepast op problemen op het terrein van veiligheid, criminaliteit en beleid. Hiervoor is 20 ECTS met verplichte vakken ingevuld. Daarnaast kiest de student een specialisatie door middel van een profiel van 15 ECTS rond de delinquente ‘verleidingen’ van het opgroeien in de multiculturele stad; organisatie­criminaliteit en georganiseerde misdaad; en mondiale vraagstukken in relatie tot criminaliteit en beleid. Tot slot leert u in het afstudeertraject op zelfstandige en interdisciplinaire wijze criminologisch onderzoek te doen. Er is een methodische begeleiding in groepsverband van 10 ECTS. Voor het individuele (empirische) onderzoek staat 15 ECTS.

De Rotterdamse Master Opleiding Criminologie kent drie profielen:

 • Jeugd, samenleving en criminaliteit
 • Criminaliteit en organisaties
 • International and Comparative criminology

In het profiel Jeugd, samenleving en criminaliteit staan het ontstaan, de ontwikkeling en de aanpak van jeugdcriminaliteit in de grootstedelijke gebieden centraal. Hierbij wordt bijvoorbeeld ingegaan op de discussie over het relatief aandeel van m.n. allochtone jongeren in de straatcriminaliteit, waarbij schooluitval en de sociaaleconomische positie een rol belangrijke spelen. Ook wordt de rol en de effectiviteit van justitiële jeugdinrichtingen, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening tegen het licht gehouden. Daarnaast worden ook psychologische verklaringen voor jeugdcriminaliteit behandeld, en wordt ingegaan op de effectiviteit van meer psychosociale interventies.

In het profiel Criminaliteit en organisaties komen de verschillende vormen van organisatie- en georganiseerde criminaliteit aan de orde, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Bouwfraude in Nederland. In strijd met de wet maakten bouwbedrijven onderling prijs- en werkafspraken. Hierdoor betaalde de overheid te hoge prijzen voor bouwwerken en werd er oneerlijke concurrentie bedreven ten opzichte van bedrijven die de wet wel volgden. In dit profiel wordt ingegaan op vragen als: Hoe zat deze fraude in elkaar?; wie deed er aan mee?; hoe kon het zo lang verborgen blijven?; en hoe effectief waren en zijn de overheidsreacties? Op internationaal niveau zijn er dankzij de open grenzen veel mogelijkheden voor internationale misdaadondernemers, zoals drugs-smokkelaars of mensenhandelaars. Hierbij wordt ingegaan op vragen als: Hoe functioneren zij?; werken zij in gesloten groepsverbanden of is er sprake van betrekkelijk open netwerken? Ook zal worden ingegaan op de verschillende manieren van handhaving en regulering van bovengenoemde onderwerpen.

In het profiel International and Comparative Criminology staan de effecten van mondialisering op criminaliteit en de beheersing ervan centraal. Centrale thema's hierbij zijn de dynamiek en aanpak van zogenaamde ‘global crimes’: dat zijn vormen van criminaliteit die een mondiale impact hebben. U kunt hierbij denken aan milieudelicten, cybercrime of mensenrechten (-schendingen). In theoretische zin wordt hierbij m.n. ingegaan op de rechts­antropologie, de culturele en groene criminologie, en de supranationale criminologie en rechtswetenschap rond mensenrechten. Deelname aan halfjaarlijkse internationale studiebijeenkomsten – zgn. common study sessions - maakt deel uit van dit in het Engels gedoceerde masterprofiel. Binnen dit profiel wordt tevens samengewerkt met het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag en de Universiteit Utrecht. Aan deze instellingen of aan buitenlandse partneruniversiteit gevolgde vakken kunnen – met toestemming van de examencommissie – ook als profielvak in dit profiel worden ingebracht.

Curriculum Criminologie

Per 2015-2016 start een blokkensysteem van vijf blokken. Het nieuwe curriculum is naar verwachting in maart 2015 bekend. De informatie hieronder betreft het studiejaar 2014-2015.

We beginnen het master jaar met een algemene introductiebijeenkomst, waarbij de opbouw van de master en samenhang van de vakken wordt besproken en waar de docenten uit de master kort iets over hun vak vertellen.

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject.

Het verplichte deel omvat 20 ects en bestaat uit:

 • een reflexief vak: Veiligheid in de rechtsstaat;
 • een toegepast vak: Risico-analyse;
 • een internationaal vak: Organized and corporate crime en
 • een methodologisch vak: Onderzoek en beleid.

De specialisatie of profilering omvat 3 vakken van 5 ects. Er zijn drie profielen:

1) Jeugd, samenleving en criminaliteit. Dit profiel bestaat uit de volgende profielvakken:

RQ95

Jeugdpsychologie en criminaliteit

blok 1

RQ88

Jeugd, stad en cultuur

blok 1

RM33

Jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht

blok 3

2) Criminaliteit en organisaties.Dit profiel bestaat uit de volgende profielvakken:

RQ01

Comparative Criminology

blok 1

RQ98

Toezicht houden: actoren en werkwijzen

blok 1

RQ89

Corporate and White Collar Crime

blok 3

3)  International and comparative criminology. Dit profiel bestaat uit de volgende profielvakken:

RQ01

Comparative Criminology

blok 1

RM58

International Criminal Law and Procedure

blok 3

 

Keuze uit:

 

RM83

Anthropology of Law

blok 3

RB43

Common Studies Sessions

blok 1,3

Aan het profiel International and comparative criminology kunt u ook voldoen met door de examencommissie goedgekeurde vakken aan buitenlandse universiteiten, het Haagse ISS en uit de Utrechtse master Global Criminology.

Het afstudeertraject leidt tot zelfstandig uitgevoerd, volwaardig wetenschappelijk onderzoek. De data voor veel afstudeeronderzoek wordt verzameld binnen door de docenten aangeboden stages. Er zijn echter ook andere mogelijkheden om data te verzamelen.

Het afstudeerproject begint in november met een ‘scriptiemarkt’, waar docenten criminologie scriptiethema’s presenteren waar studenten op kunnen inschrijven. Het afstudeerproject omvat 25 ects en is opgebouwd uit tweemaal 5 ects gestructureerde activiteiten en 15 ects voor het eigen empirisch onderzoek en de data-analyse. In de twee gestructureerde activiteiten komen achtereenvolgens de ‘Onderzoeksopzet’ (5 ects) en 'Dataverzameling en –analyse' (5 ects) in de verschillende typen onderzoek aan de orde. De theoretische en methodische aspecten worden hierin verdiept en toegepast op het scriptiethema. In de blokken 2 en 3 wordt gewerkt in groepjes van drie tot vijf studenten, die rond vergelijkbare thema’s hun scriptie schrijven en die ook commentaar leveren op elkaars werk. Aan het eind van blok 2 en blok 3 is ook een beoordelingsmoment ingebouwd, waarbij de docent vaststelt of er voldoende vorderingen zijn gemaakt om een tijdig afstuderen te garanderen. De derde fase van de masterscriptie is een individuele activiteit met individuele begeleiding, waarmee mag worden gestart wanneer aan de activiteiten in blok 2 en 3 met goed gevolg is deelgenomen.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van deze werkwijze worden afgeweken en kan een zelfstandig afstudeerproject van 25 ects worden gedaan na toestemming van de examencommissie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand zijn veldwerk in het buitenland doet.

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RQ94

Risico-analyse

5 ects

 

 

 

 

Profielvak 1

5 ects

 

 

 

 

Profielvak 2

5 ects

 

 

 

RQ92

Veiligheid in de rechtsstaat

 

5 ects

 

 

RQ96

Organized Crime

 

5 ects

 

 

 

Onderzoeksopzet

 

5 ects

 

 

RQ93

Onderzoek en beleid

 

 

5 ects

 

 

Profielvak 3

 

 

5 ects

 

 

Dataverzameling en analyse

 

 

5 ects

 

 

Masterscriptie

 

 

 

15 ects

Carrièreperspectief Criminologie

Rotterdamse criminologen zijn werkzaam als beleidsmedewerker of onderzoeker bij ministeries en gemeentes, bij politie, Openbaar Ministerie, gevangeniswezen en reclassering, bij universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus, bij toezichthouders en bij NGO’s, bij afdelingen voor compliance en forensische accountancy in het bankwezen en het bedrijfsleven. Daarnaast vervullen criminologen ‘brugfuncties’ op verschillende andere terreinen, vanwege hun kennis van zowel het juridische en ambtelijke veld als ook het werkterrein van de hulpverlener en de onderzoeker. Recente ontwikkelingen als de internationalisering van de criminaliteitsproblematiek, de privatisering van de veiligheidszorg, het toegenomen belang van cyberspace, administratief en preventief toezicht en zelfregulering en compliance vertalen zich ook in de arbeidsmarkt voor criminologen. De Rotterdamse Sectie Criminologie onderhoudt middels een ‘beroepsveldencommissie’, waarin werkgevers op verschillende criminologisch relevante zitting hebben, en via het eigen alumni-netwerk nauw contact met de beroepspraktijk.

Voorlichting

De Master Open Dag is op donderdag 5 maart 2015.
Hier kunt u alle informatie krijgen over de masters van Erasmus School of Law.

Klik op onderstaande link voor meer informatie

Master Open dag

Toelatingscriteria Criminologie

Voor studenten van binnen en buiten ESL geldt dat de wo-bacheloropleiding of het doctoraal Criminologie moet zijn afgerond.

Studenten met een bachelor Sociale Wetenschappen kunnen instromen, mits zij over een gedegen kennis van methoden en technieken van onderzoek beschikken en een minor Criminologie hebben behaald van minimaal 15 ects. Deze studenten dienen toestemming te vragen bij de examencommissie (examencommissie@law.eur.nl).

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl

Toelating en aanmelding Criminologie

In het studiejaar 2014/2015 is tussentijdse instroom mogelijk.

Met ingang van het studiejaar 2015/2016 hebben alle masteropleidingen van Erasmus School of Law één instroommoment: 1 september. Dit betekent dat tussentijdse instroom gedurende het studiejaar voor masteropleidingen niet meer mogelijk is vanaf 1 september 2015.

Voor het studiejaar 2015/2016 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen in Studielink.

Er zijn twee sites waar u zich kunt aanmelden voor de master Criminologie. Welke site u gebruikt, is afhankelijk van de plaats waar u uw diploma hebt behaald.

Heeft u een Nederlands diploma, dan gebruikt u de landelijke site www.studielink.nl.

Heeft u een niet-Nederlands diploma en geen ERNA-account, dan gebruikt u EUR Aanmeld Portaal.

Heeft u een niet-Nederlands diploma, maar al eerder  een ERNA-account ontvangen, dan gebruikt u volgend EUR aanmeld Portaal.

Het International of European Baccalaureate geldt als een buitenlandse vooropleiding, ook als deze in Nederland is behaald.

Studenten met een bachelor of doctoraal van buiten de EUR moeten tegelijk met de aanmelding een kopie van hun diploma of een afstudeerverklaring opsturen naar onderstaand adres.

Erasmus Universiteit Rotterdam, t.a.v. masterinstroom, kamer L5-69, postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam. of digtaal naar masterinstroom@law.eur.nl.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld.

Contact Criminologie

Contactpersoon

Prof.dr. R. van Swaaningen

Kamer

L7-006

Telefoon

010 408 15 05

E-mail

vanswaaningen@remove-this.law.eur.nl