Master fiscaal recht

 

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie
Jaarindeling 2015-2016
Curriculum 2015-2016
Curriculum 2014-2015
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

U wordt opgeleid tot fiscaal-juridisch specialist, die:

  • de doelstellingen van de fiscale regelgeving kan doorgronden
  • zich wijzigingen in de regelgeving snel eigen kan maken
  • kan functioneren op het hoogste niveau in de fiscaliteit
  • op basis van zijn of haar analytisch en creatief vermogen in staat is een bijdrage te geven aan de fiscale rechtsontwikkeling
  • beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Studenten die de masteropleiding Fiscaal Recht hebben afgerond, voldoen aan de volgende eindkwalificaties.

Programma-informatie Fiscaal Recht

De masteropleiding Fiscaal recht leidt fiscaaljuridische specialisten op tot een functie op het hoogste niveau qua fiscale beroepsuitoefening. De master verdiept de verworven kennis en vaardigheden van de bacheloropleiding Fiscaal recht.

Jaarindeling 2015-2016

De jaarindeling voor de masters van Erasmus School of Law studiejaar 2015-2016.

Curriculum Fiscaal Recht 2015-2016

Het studieprogramma omvat een veelheid aan fiscale vakken, waarbij het accent ligt op verdieping van de kennis van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, internationaal belastingrecht en Europees belastingrecht. Verder wordt in blok vier het onderdeel Schenk-, erf-, overdrachtsbelasting en Estate Planning behandeld. In het tweede blok kan een keuze gemaakt worden uit één van de drie capita selecta fiscaal, namelijk BTW, Formeel Belastingrecht of Van eenmanszaak naar het internationale concern. Bij elke capita selecta worden onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken geïntegreerd behandeld. In het fiscaal confrontatievak wordt het fiscale recht afgezet tegen een tweetal andere rechtsgebieden, namelijk de geschiedenis van het belastingrecht en de filosofie en ethiek. De master wordt afgerond met het schrijven van een scriptie, die u in het openbaar verdedigt.

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

RF47

Verdieping vennootschapsbelasting

7,5 ects

 

 

 

 

RF50

Verdieping inkomstenbelasting

7,5 ects

 

 

 

 

RF48

Verdieping internationaal belastingrecht

 

7,5 ects

 

 

 

RF45

Capita selecta Fiscaal recht (A)

 

2,5 ects

 

 

 

RF51

Europees belastingrecht

 

 

7,5 ects

 

 

RF45

Capita selecta Fiscaal recht (B)

 

 

2,5 ects

 

 

RF49

Schenk-,erf, overdrachtsbelasting en

Estate Planning

 

 

 

7,5 ects

 

RF45

Capita selecta Fiscaal recht (C)

 

 

 

2,5 ects

 

RF46

Fiscaal confrontatievak

 

 

 

 

5 ects

RS128

Scriptie master Fiscaal recht

 

 

 

 

10 ects

De gebruikte onderwijsvormen zijn hoorcolleges en werkgroepen. De hoorcolleges van de fiscale mastervakken zullen vooral worden verzorgd op de dinsdagmiddag. De werkgroepen worden in beginsel de dag daarna op de woensdag aangeboden. In de werkgroepen wordt met kleine groepen gewerkt aan de toepassing van de kennis opgedaan tijdens de hoorcolleges.

Voor de Capita Selecta wordt een afwijkende onderwijsvorm toegepast. De Capita Selecta worden uitsluitend in de vorm van hoorcolleges aangeboden. Deze hoorcolleges worden voornamelijk door gastdocenten verzorgd die specialist zijn in het door hun te verzorgen onderwerp. Dientengevolge worden deze colleges op de maandagavond aangeboden. Van de deelnemende studenten wordt gevraagd om van één hoorcollege notulen te maken en om een verhandeling te schrijven over een toegewezen onderwerp. De geschreven verhandeling dient ook gepresenteerd en verdedigd te worden. Het vak wordt afgesloten met een mondeling tentamen.

De master Fiscaal recht kan in deeltijd (twee jaar) gevolgd worden.

Curriculum Fiscaal Recht 2014-2015

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RF38

Verdieping vennootschapsbelasting

9 ects

 

 

 

RF41

Verdieping inkomstenbelasting

6 ects

 

 

 

RF40

Schenk-, erf-, overdrachtsbelasting en Estate Planning

 

9 ects

 

 

RF39

Verdieping internationaal belastingrecht

 

6 ects

 

 

RF20

Capita selecta Fiscaal recht

 

 

9 ects

 

RF42

Europees belastingrecht

 

 

6 ects

 

 

Scriptie

 

 

 

9 ects

RF30

Fiscaal confrontatievak

 

 

 

6 ects

Carrièreperspectief Fiscaal Recht

De masteropleiding Fiscaal recht biedt uitstekende kansen op een baan bij de Belastingdienst of bij het ministerie van Financiën, in de nationale en internationale belastingadviespraktijk en als fiscaal-specialist bij de rechterlijke macht. Ook een aanstelling bij een universiteit of andere wetenschappelijke instelling behoort tot de mogelijkheden.

Voorlichting

Wilt u meer informatie over de master Fiscaal recht?
Neem dan contact op met de sectie Fiscaal recht via fis@remove-this.law.eur.nl

Toelatingscriteria Fiscaal Recht

Alleen na afronding van een bacheloropleiding Fiscaal recht kunt u tot deze master worden toegelaten.

Ook studenten met een bachelor of doctoraal Fiscaal recht van buiten de EUR kunnen mogelijk worden toegelaten tot de master Fiscaal recht. U kunt de examencommissie verzoeken om toelating. Om een indicatie te krijgen van uw toelaatbaarheid kunt u mailen naar masterinstroom@law.eur.nl.

Toelating en aanmelding Fiscaal Recht

In het studiejaar 2014/2015 is tussentijdse instroom mogelijk.

Met ingang van het studiejaar 2015/2016 hebben alle masteropleidingen van Erasmus School of Law één instroommoment: 1 september. Dit betekent dat tussentijdse instroom gedurende het studiejaar voor masteropleidingen niet meer mogelijk is vanaf 1 september 2015.

Voor het studiejaar 2015/2016 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen in Studielink.

Er zijn twee sites waar u zich voor de master Fiscaal recht kunt aanmelden. Welke site u gebruikt, is afhankelijk van de plaats waar u uw diploma hebt behaald:

Heeft u een Nederlands diploma, dan gebruikt u de landelijke site www.studielink.nl en vervolgens het EUR Aanmeld Portaal.

Na het verzoek tot toelating in Studielink ontvangt u een e-mail waarin staat beschreven hoe u de aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal afrondt door in te loggen met het ERNA-account dat u eveneens via een separate e-mail ontvangt. U moet in het Aanmeld Portaal een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald, dan hoeft u geen diploma of afstudeerverklaring te uploaden. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure klik hier.

Heeft u een niet-Nederlands diploma en geen ERNA-account, dan gebruikt u EUR Aanmeld Portaal.

Heeft u een niet-Nederlands diploma, maar al eerder  een ERNA-account ontvangen, dan gebruikt u volgend EUR aanmeld Portaal.

Het International of European Baccalaureate geldt als een buitenlandse vooropleiding, ook als deze in Nederland is behaald.

Bovenstaande geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld.

Contact Fiscaal Recht

Contactpersoon

Prof.Dr. A.C.G.A.C. de Graaf (Arnaud)

Kamer

L4 - 022

Telefoon

010 - 408 16 47

E-mail

fis@remove-this.law.eur.nl