Home   Onderwijs   Opleidingen   Masteropleidingen   Masterprogramma's   master Bedrijfsrecht

Master Bedrijfsrecht

 

Wat gaat het programma mij bieden?
Programma-informatie
Curriculum
Carrièreperspectief
Voorlichting
Toelatingscriteria
Toelating en aanmelding
Collegegeld
Onderzoekspracticum
Contact

Wat gaat het programma mij bieden?

  • Alle hoogleraren en universitair docenten zijn toonaangevend op hun vakgebied en velen vervullen een rol in de rechtspraktijk (advocaat, arbiter, adviseur, commissaris, raadsheer plv. en advocaat-generaal bij de Hoge Raad)
  • Zeer bekwame docenten met goede onderwijsbeoordelingen door de huidige studenten
  • Alle vakken zijn internationaal georiënteerd met aandacht voor rechtsvergelijking
  • Uitstekende voorbereiding op de rechtspraktijk en het bedrijfsleven door op de praktijk gericht onderwijs met aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden

Programma-informatie Bedrijfsrecht

De master Bedrijfsrecht richt zich op rechtsgebieden die van belang zijn voor ondernemingen. Binnen het ondernemingsrecht verwerft u als student onder meer kennis van de verschillende rechtsvormen en van de zeggenschapsverhoudingen binnen een vennootschap. Hoe functioneren het bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen ten opzichte van elkaar? Wie de krant leest, weet dat deze vraagstukken speelden bij Stork, ABN AMRO en ASMI. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de invulling van aansprakelijkheidsnormen voor bestuurders en commissarissen. Bovendien is ruimschoots aandacht voor specifieke vraagstukken bij beursgenoteerde vennootschappen. Centraal staat de regelgeving over het faillissementsrecht, over arbeid en onderneming, over fusies en overnames, over het effectenrecht en over de financiële verslaggeving.

De kern van de master bestaat uit het vak Onderzoekspracticum Bedrijfsrecht. Samen met een docent gaat u dieper op de stof in en leert u praktische vaardigheden. U bent daardoor beter voorbereid op de scriptie en op de rechtspraktijk en doet ervaring op met debatteren, onderzoek en het schrijven van artikelen en notities. De master Bedrijfsrecht vergt veel inzet, aanwezigheidsplicht bij bijeenkomsten, diverse schrijfopdrachten, mondelinge presentaties, een miniscriptie, maar u krijgt er ook veel voor terug. U zult merken dat het erg inspirerend is om met medestudenten onder begeleiding van een docent-onderzoeker de grenzen van het vakgebied te verkennen.

Studenten die de master Bedrijfsrecht hebben afgerond, zijn in staat om zelfstandig juridische vraagstukken over bedrijfsrecht op te lossen. Het onderwijs is gericht op verwerving van toepasbare kennis en praktisch inzicht op het terrein van het bedrijfsrecht. Daarbij is ook aandacht voor de verwerving en training van praktische mondelinge en schriftelijke vaardigheden die voor bedrijfsrechtelijk afgestudeerde juristen van belang zijn.

Curriculum Bedrijfsrecht

N.B.: De master Bedrijfsrecht zal in het studiejaar 2014-2015 vermoedelijk op onderdelen worden herzien. Nadere informatie zal eind van het studiejaar 2013-2014 bekend worden gemaakt.

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RL46

Onderzoekspracticum bedrijfsrecht

15 ects

 

 

 

RB15

Faillissementsrecht

 

5 ects

 

 

RM15

Arbeid en onderneming

 

5 ects

 

 

 

Keuzevak gebonden of keuzevak vrij *

 

5 ects

 

 

RB28

Internationaal privaatrecht voor bedrijfsrecht

 

 

5 ects

 

RB17

Corporate Litigation

 

 

5 ects

 

 

Keuzevak gebonden of keuzevak vrij *

 

 

5 ects

 

RB16

Capita bank- en effectenrecht

 

 

 

5 ects

 

Scriptie

 

 

 

10 ects

* Er dient tenminste een vak uit het rijtje gebonden keuzevakken te worden gekozen. Het andere keuzevak is vrij, maar aanbevolen wordt een vak uit het rijtje gebonden keuzevakken.

Keuzevakken (gebonden):

RB19

Corporate Governance

blok 2

RQ06

Fusies en overnames

blok 2

RB10

Arbitragerecht

blok 2

RM75

Internetrecht

blok 2

RB04

Intellectual Property Rights

blok 3

RB18

Jaarrekeningenrecht & toezicht verslaggeving

blok 3

RM73

EU Competition Law

blok 3

RB09

Capita merkenrecht (niet in 2013-2014)

blok 4

Carrièreperspectief Bedrijfsrecht

Afgestudeerden zijn werkzaam in het bedrijfsleven, de advocatuur, de rechterlijke macht en andere maatschappelijke sectoren (bijv. banken, verzekeringsmaatschappijen en effectenwezen) waarin vraagstukken over het bedrijfsrecht een belangrijke rol spelen.

Voorlichting

De ESL Masteravond is op dinsdag 27 mei 2014.
Hier kunt u alle informatie krijgen over de masters van Erasmus School of Law.

Klik op onderstaande link voor meer informatie

ESL Masteravond

Toelatingscriteria Bedrijfsrecht

Per 1 september 2012 is de harde knip ingevoerd. Vanaf die datum is toelating tot een aansluitende master alleen mogelijk na volledige afronding van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

Studenten met een wo-bachelordiploma Fiscaal recht ESL of van een Nederlandse zusterfaculteit kunnen deelnemen aan de master Bedrijfsrecht, mits drie aanvullende vakken zijn behaald: Formeel Strafrecht, Materieel Strafrecht en Burgerlijk Procesrecht.

Studenten met een afgeronde bacheloropleiding HBO-recht of een andere relevante HBO-bachelor (MER of SJD) kunnen eveneens worden toegelaten tot deze master nadat het Schakelprogramma rechtsgeleerdheid met het verplichte aanvullende vak Ondernemingsrecht is afgerond en alle resultaten staan geregistreerd in Osiris.

Voor studenten van buiten de EUR geldt dat de wo-bacheloropleiding of het doctoraal Nederlands recht/Rechtsgeleerdheid moet zijn afgerond.

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl

Toelating en aanmelding Bedrijfsrecht

Een verzoek om toelating voor de master Bedrijfsrecht kunt u doen via www.studielink.nl. Dit geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten.

Studenten met een bachelor of doctoraal Rechtsgeleerdheid van buiten de EUR moeten (naast de aanmelding in studielink) een kopie hiervan of een afstudeerverklaring opsturen naar onderstaand adres.

Erasmus Universiteit Rotterdam, t.a.v. masterinstroom, kamer L5-69, postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam

Aanmeldingen op grond van de doorstroomregeling of een behaald schakelprogramma kunnen het hele jaar door worden gedaan. Wanneer u van buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit wilt instromen moet u voor 15 augustus voorafgaand aan het betreffende collegejaar uw verzoek om toelating via studielink doen en uw stukken insturen.

Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld.

Onderzoeksprakticum Bedrijfsrecht

Het vak Onderzoekspracticum Bedrijfsrecht van 15 ects vormt een kernvak van de master Bedrijfsrecht. Dit vak wordt in het eerste blok van de master gegeven. U kunt er niet mee volstaan om u via SIN-Online voor het vak in te schrijven. U dient zich via een inschrijfformulier in te schrijven. Dit formulier zal in de tweede helft van het collegejaar op deze plaats te vinden zijn. De inschrijving sluit op 24 augustus 2014; inschrijving en deelname na deze datum is in beginsel niet meer mogelijk.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase komt u meer in contact met dit onderzoek. Uiteindelijk zult u zelf wetenschappelijk onderzoek moeten doen (de scriptie). Voor onderzoek en voor de rechtspraktijk zijn bepaalde academische en praktijkvaardigheden onontbeerlijk.

Het Onderzoekspracticum Bedrijfsrecht stelt u in staat om deze vaardigheden te verwerven en te oefenen. In het kader van het vak wordt een ondernemingsrechtelijk thema aangeboden: rechtsvorm en onderneming. U dient zich dat thema eigen te maken. Dit gebeurt door het op individuele basis schrijven van papers, het houden van een referaat en door andere kleinschalige werkgroepvormen. Het onderwijs vindt plaats in een kleine groep studenten, onder begeleiding van een van de aan het vak verbonden onderzoekers. Op deze wijze ontwikkelt u de voor de praktijk en de wetenschap noodzakelijke vaardigheden.

Lees hier meer over Rechtsvorm en onderneming

Let op:

 • Bij het vak Onderzoekspracticum Bedrijfsrecht geldt een aanwezigheidsplicht. U bent verplicht om bij alle bijeenkomsten van het vak aanwezig te zijn. Er wordt vanuit gegaan dat u 40 uur per week aan uw studie besteedt.
 • Het vak Onderzoekspracticum Bedrijfsrecht begint in de eerste onderwijsweek. Houdt hiermee rekening bij het plannen van uw vakantie.
 • Het is niet mogelijk om het vak Onderzoekspracticum Bedrijfsrecht te combineren met een onderzoekspracticum uit een andere master.

Contact Bedrijfsrecht

Contactpersoon

 Mw.mr. Anja S.J. van Garderen-Groeneveld

Kamer

 L7-045

Telefoon 

 010-4081084

E-mail

vangarderen@remove-this.law.eur.nl