Veelgestelde vragen over het mr.drs.-programma

 1. Waarom zou ik twee studies gaan doen?
 2. Welke zaken regelt het mr.drs.-programma voor ons?
 3. Is het programma veel zwaarder dan een studie?
 4. Wat houdt de 7.0-norm in?
 5. Is er ook een bindend studieadvies?
 6. Kunnen alle richtingen van Economie en rechten gevolgd worden?
 7. Kan het programma ook anders ingedeeld worden?
 8. Wat zijn de arbeidsmarktkansen van mr.drs.-studenten?
 9. Hebben mr.drs.-studenten recht op meer studiefinanciering?
 10. Moet ik 2 keer collegegeld betalen?
 11. Hoe is het mogelijk om in zes jaar twee studies te volgen?
 12. Hoe zoek ik mijn rooster uit?
 13. Kan ik een keer meelopen?
 14. Hoe kan ik me aanmelden voor het mr.drs.-programma?
 15. Op welke vijstellingen heb ik recht en hoe vraag ik ze aan?
 16. Mag ik afwijken van de studievolgorde uit de brochure?
 17. Moet ik wijzigingen in mijn persoonlijke omstandigheden aan het programma doorgeven?
 18. Op welk moment moet ik mijn B1-werkstuk van rechten schrijven?

 

1. Waarom zou ik twee studies gaan doen?

Het mr.drs.-programma is er speciaal voor ambitieuze studenten die een brede interesse hebben. Wanneer je zowel geïnteresseerd bent in Economie als in Rechten, dan is het programma voor jou wellicht interessant. Het mr.drs.-programma geeft studenten de mogelijkheid om de economische kant van allerlei vraagstukken te zien en te begrijpen, maar tegelijkertijd leer je ook de juridische kant van diezelfde vraagstukken te begrijpen.

2. Welke zaken regelt het mr.drs.-programma voor ons?

Als mr.drs.-student schrijf je je bij de universiteit in voor zowel de studie Economie & Bedrijfseconomie als de studie Rechtsgeleerdheid. Daarnaast schrijf je je apart in voor het mr.drs.-programma. Het voordeel daarvan is dat er een aantal zaken voor je geregeld worden. Zo wordt in het eerste jaar een combinatierooster voor je uitgezocht waarbij de onderwijsactiviteiten van de beide studies elkaar zo min mogelijk overlappen. Ook wordt er rekening gehouden met het feit dat tentamens elkaar niet overlappen. En je valt onder het bindend studieadvies (BSA) voor mr.drs.-studenten, in plaats van onder beide afzonderlijke BSA's (zie vraag 5). Daarnaast zijn er vrijstellingen vastgesteld voor de mr.drs.-studenten (zie vraag 15).

3. Is het programma veel zwaarder dan één studie?

Je dient er rekening mee te houden dat een mr.drs.-student geregeld een vak meer moet doen in een periode dan een gewone economie- of rechtenstudent. Aan het begin van de opleiding moeten de economiestudenten bijvoorbeeld twee vakken volgen in een blok en een mr.drs.-student volgt dan drie vakken. Dit brengt extra werk met zich mee. Er moeten extra colleges worden gevolgd en extra boeken worden gelezen. En vanzelfsprekend moet je meer tentamens afleggen.

4. Wat houdt de 7.0-norm in?

De Faculteit der Economische Wetenschappen en Erasmus School of Law hebben besloten om met ingang van het collegejaar 2002-2003 niet langer alle vwo-scholieren die aan het mr.drs.-programma willen deelnemen, zonder meer toegang te verlenen tot de extra faciliteiten van het programma. Alleen vwo-afgestudeerden die op hun vwo-diploma een gemiddeld eindcijfer hebben gehaald van een 7.0 of hoger, worden tot die faciliteiten toegelaten (het gemiddelde wordt bepaald op basis van de afgeronde cijfers voor alle vakken uit het gemeenschappelijk deel, alle vakken uit het profieldeel (ongeacht het profiel) en het keuzevak met het hoogste cijfer).

Uit studiegegevens van de afgelopen jaren blijkt dat studenten met een vwo-cijfer van lager dan een 7.0 slechts een zeer kleine kans op succes in het mr.drs.-programma hebben. De meeste van deze studenten stoppen in de loop van het eerste jaar met het programma. De tijd en energie die deze studenten in de ene studie hebben gestoken is ten koste gegaan van de andere studie. Hierdoor bestaat het risico dat ze niet voldoen aan het Bindend Studieadvies (BSA) en dus met de studie moeten stoppen.

Als je niet aan de 7.0-norm voldoet maar wel het mr.drs.-programma wilt doen, dan begin je in je eerste jaar alleen met de economiestudie of alleen met de rechtenstudie. Als je daar aan het BSA voldoet en gemiddeld minimaal een 7.0 haalt, kun je vanaf jaar 2 alsnog in het programma instromen. De opgelopen achterstand is goed weg te werken.

Studenten die niet op basis van een vwo-diploma instromen maar op basis van een propedeusediploma van een hbo-opleiding, moeten voor wat betreft de economiestudie aan aanvullende vereisten voldoen: Aanvullende eisen Economie en Bedrijfseconomie. Zij kunnen niet direct aan het mr.drs.-programma beginnen, maar starten in het eerste jaar alleen met de economiestudie of alleen met de rechtenstudie. Als ze daar aan het BSA voldoen en gemiddeld minimaal een 7.0 halen, kunnen ze vanaf jaar 2 alsnog in het programma instromen. De opgelopen achterstand is goed weg te werken.

5. Is er ook een bindend studieadvies?

Voor mr.drs.-studenten die vanaf 1 september 2012 aan het programma beginnen, geldt het volgende Bindend studieadvies. Studenten moeten na het eerste jaar van inschrijving minimaal 60 ECTS hebben behaald van de bachelors 1 van Economie & Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid tezamen, waarvan minimaal 48 ECTS uit de opleiding Economie & Bedrijfseconomie. Alle vakken van de bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid (60 ECTS) moeten aan het einde van het derde jaar van inschrijving zijn behaald.

NB: het mr.drs.-programma gaat uit van een gemiddeld tempo van zo'n 70 ects per jaar!

6. Kunnen alle richtingen van Economie en rechten gevolgd worden?

Binnen de opleiding Economie is het inderdaad mogelijk om iedere afstudeerrichting te volgen, alhoewel dit wel invloed kan hebben op het aantal vrijstellingen dat je kunt krijgen.
Binnen Rechten gaat het mr.drs.-programma er van uit dat je Rechtsgeleerdheid studeert. Vanaf collegejaar 2014/2015 is het eveneens mogelijk om de studie Fiscaal Recht in het mr.drs.-programma te doen. Criminologie valt buiten het mr.drs.-programma.

7. Kan het programma ook anders ingedeeld worden?

Het studieschema van het mr.drs.-programma is een richtlijn. Wanneer de vakken in deze volgorde gevolgd worden, is het bijvoorbeeld duidelijk op welk moment je een vrijstelling aan kunt vragen. Bovendien is er zo ook het voordeel dat je bij Economie ongeveer gelijk loopt met de gewone economiestudenten. Als je het mr.drs.-programma toch te zwaar vindt of je vindt rechten niet leuk, dan kun je daarmee stoppen en heb je geen achterstand bij Economie. Als je meer studiepunten per jaar aankunt dan waar het programma van uitgaat, mag dat vanzelfsprekend ook.

8. Wat zijn de arbeidsmarktkansen van mr.drs.-studenten?

Afgestudeerden van het mr.drs.-programma kijken tegen een zeer aantrekkelijke arbeidsmarkt aan. De combinatie rechten en economie is door werkgevers zeer gewild. Denk maar aan bedrijven waar bedrijfseconomische en bedrijfsjuridische vraagstukken een grote rol spelen of aan de overheid, die bij het bepalen van haar economische beleid gebonden is aan de grenzen die het recht haar stelt. Veel afgestudeerde mr.drs.-studenten komen terecht in de accountancy, de advocatuur, bij multinationals of beleidsadviesafdelingen van ministeries en universiteiten.

9. Hebben mr.drs.-studenten recht op meer studiefinanciering?

Ook al duurt het mr.drs.-programma zes jaar, mr.drs.-studenten heben geen recht op extra studiefinanciering. Dezelfde regels als voor studenten die één opleiding doen, gelden dus.

10. Moet ik 2 keer collegegeld betalen?

Je hoeft maar één keer collegegeld te betalen.

11. Hoe is het mogelijk om in zes jaar twee studies te volgen?

De opleidingen Rechtsgeleerdheid en Economie & Bedrijfseconomie bestaan allebei uit een driejarige bachelor en een eenjarige master. Dat betekent dat beide opleidingen samen in principe acht jaar duren. Het mr.drs.-programma maakt het echter mogelijk om beide opleidingen in zes jaar af te ronden. Dit is mogelijk doordat je als mr.drs.-student extra colleges volgt en extra tentamens doet en daardoor gemiddeld 70 ects-punten per jaar behaalt in plaats van de gebruikelijke 60. Ook is er een aantal vrijstellingen in het onderwijsprogramma opgenomen. Je mag van het aanbevolen studiepad afwijken, maar je kunt dan wel problemen tegenkomen die in het programma reeds zijn opgelost.

12. Hoe zoek ik mijn rooster uit?

Louis Visscher, de coördinator van het mr.drs.-programma, stelt aan het begin van het eerste jaar een combinatierooster samen, waarin overlap tussen beide studies zo veel mogelijk vermeden wordt. Ouderejaars mr.drs.-studenten hebben bij rechten invloed op de groep waarin ze worden ingedeeld; ze kunnen via het mr.drs.-channel en/of vakchannels bij veel vakken aangeven in welk cluster van groepen ze willen komen. Vanwege de invoering van Probleemgestuurd Leren bij de rechtenstudie in 2012 zijn er weinig roosterproblemen meer.

13. Kan ik een keer meelopen?

Om een idee te krijgen van de colleges en de universiteit op een normale collegedag, kun je meedoen aan een meeloopdag. Er wordt dan wel van je verwacht dat je al een keer een gewone open dag bezocht hebt op de Erasmus Universiteit. Meer informatie over de meeloopdagen en over de aanmelding hiervoor, vind je op deze site.

14. Hoe kan ik me aanmelden voor het mr.drs.-programma?

Voor toelating tot het programma moet je voldoen aan de toelatingseisen van de opleidingen Economie & Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid. Een volledige inschrijving voor het mr.drs.-programma bestaat uit twee onderdelen:

 • Je stuurt een brief of e-mail aan de heer mr.dr. L.T. Visscher, e-mail: visscher@law.eur.nl (coördinator van het mr.drs.-programma) waarin je aangeeft dat je het programma wilt gaan volgen.

 • Inschrijven en aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Je bereikt Studielink via www.eur.nl/studielink. Rond eerst de inschrijving af voor ‘Economie & Bedrijfseconomie’, ga dan terug naar de startpagina van Studielink en kies voor ‘Nieuw Inschrijvingsverzoek’. Nu schrijf je je ook voor ‘Rechtsgeleerdheid’ in.

15. Op welke vrijstellingen heb ik recht en hoe vraag ik ze aan?

Rechtenstudie (aanvragen bij Examencommissie Nederlands Recht)

 • Het vak Inleiding Fiscaalrecht uit het B1 wordt vrijgesteld aan mr.drs.-studenten die in hun economiestudie het vak Fiscale Economie hebben gehaald. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het vak Fiscale Economie hebt gehaald. NB: omdat het vak 'Fiscale Economie' geen onderdeel uitmaakt van het curriculum van de International Bachelor in Economics and Business (IBEB) krijgen mr.drs.-studenten die IBEB doen, geen vrijstelling voor Inleiding Fiscaalrecht uit de rechtenstudie.

 • Mr.drs.-studenten die de studie Fiscaal Recht doen in plaats van de studie Rechtsgeleerdheid, kunnen op basis van een afgerond B1 van economie vrijstelling aanvragen voor blok 2.6 in de bachelor Fiscaal Recht. Dit betreft het vak 'Bedrijfseconomie en Fiscaal Comptabele Toepassingen'.

 • Aan het begin van de bachelor 3 van rechten staat een minor ingepland. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van je bachelor economie.

 • Als je je economiestudie hebt afgerond, krijg je vrijstelling voor 5 ects-punten vrije keuzeruimte van de rechtenstudie in de master (indien aanwezig) en voor 5 van de 10 ECTS van de masterscriptie (deze laatste vrijstelling vervalt per 1 september 2015). Stuur bij je verzoek een kopie van je Masterbul van economie mee. Kijk steeds in de Onderwijs- en Examenregeling voor de meest recente vrijstellingsregeling, omdat deze per master en per jaar kan verschillen.

Economiestudie (aanvragen bij Examenadministratie Economie)

 • Je mag op basis van je B1 van rechten vrijstelling aanvragen voor de eerste drie blokken uit je B3 van economie. Je hoeft in dat B3 dan  alleen je werkcollege en je bachelorthesis te doen, alsmede het vak Filosofie van de Economie (of, afhankelijk van de overgangsregeling, Vaardigheden 2). Bij je verzoek moet je duidelijk aangeven dat je een mr.drs.-student bent. Stuur een bewijs van het behalen van je B1 van rechten mee.

  NB1: Je mag natuurlijk wel meer economievakken uit je B3 doen, maar het hoeft niet.

  NB2: sommige B3-werkcolleges of masters hebben voorkennisadviezen, die inhouden dat de stof van bepaalde B3-vakken als bekend wordt verondersteld. Het wordt in dat geval dringend aanbevolen de betreffende vakken in het B3 te volgen, in plaats van er vrijstelling voor aan te vragen.

  NB: studenten die hun rechtenstudie combineren met de International Bachelor of Economics and Business (IBEB) hebben recht op dezelfde vrijstellingen.

In sommige gevallen kun je op basis van inhoudelijke overlapping van vakken uit je ene studie proberen een vrijstelling voor een vak bij je andere studie te verkrijgen. Die vrijstelling vraag je aan bij de Examencommissie van de studie waar je een vrijstelling wilt hebben. Je moet dit verzoek motiveren, dus je moet aangeven waarom jij vindt dat de stof die je bij de ene studie hebt gehad een vrijstelling bij de andere studie rechtvaardigt. Je moet in elk geval een lijst bijvoegen van de literatuur die je hebt gehad en een bewijs dat je de betreffende tentamens hebt gehaald.

16. Mag ik afwijken van de studievolgorde uit de brochure?

Ja. Je mag vakken in een andere volgorde doen. Je mag ook meer vakken doen dan in het tijdpad is aangegeven. Het tijdpad is louter indicatief: als je het op die wijze doet, is het in zes jaar te doen en heb je de vakken die je nodig hebt voor vrijstellingen op tijd binnen. Je mag ook je keuzevakruimte opvullen met aparte keuzevakken, in plaats van met vakken uit je andere studie. Je zult dan in totaal wel meer studiepunten moeten behalen dan wanneer je het basisprogramma volgt.

17. Moet ik wijzigingen in mijn persoonlijke omstandigheden aan het programma doorgeven?

Ja. De administratie van het mr.drs.-programma is niet gekoppeld aan de centrale administratie van de universiteit. Adreswijzigingen en dergelijke moet je daarom ook aan de coördinator van het mr.drs.-programma doorgeven. Ook moet je doorgeven als je met het programma stopt. Je gegevens worden dan uit de administratie verwijderd.

 

18. Op welk moment moet ik mijn B1-werkstuk van rechten schrijven?

Het B1-werkstuk is gekoppeld aan blok 1.8, dus studenten moeten dit werkstuk in dat blok doen. Het cijfer voor blok 1.8 bestaat voor een deel uit het cijfer voor het werkstuk. Dus qua jaarplanning valt het werkstuk aan het eind van het collegejaar. Het verdient sterke aanbeveling om het werkstuk pas te schrijven als de andere B1-vakken allemaal gevolgd zijn, omdat het werkstuk het sluitstuk is van het vaardighedenonderwijs in het B1. Als een mr.drs.-student bijvoorbeeld in het eerste jaar drie rechtenvakken heeft gedaan en dan al blok 1.8 wil gaan doen, dan mist de student bepaalde delen van het vaardighedenonderwijs en dat kan een negatief effect hebben op het cijfer. Het is dus het beste om blok 1.8 echt aan het einde van het B1-onderwijs te doen. Ik verwacht dat dit voor de meeste mr.drs.-studenten dus aan het eind van hun tweede studiejaar zal zijn.