Programma

Jaarindeling 2017-2018

De jaarindeling voor de masters van Erasmus School of Law studiejaar 2017-2018.

code

vak

blok

1

blok

2

blok

3

blok

4

blok

5a

blok

5b

RB26

Onderzoekspracticum

Arbeid en Onderneming

15 ects

 

 

 

 

 

RB27

Ontslagrecht

 

10 ects

 

 

 

 

RB44

Socialezekerheidsrecht

 

 

10 ects

 

 

 

RB45

Europees en internationaal arbeidsrecht

 

 

 

 10 ects

 

 

RS108

Scriptie master Arbeidsrecht

 

 

 

 

 10 ects

 

RB46

Stage/Practicum arbeidsrecht

 

 

 

 

 

5 ects

Klik hier voor de Course Guide.

Serieel onderwijs, interactief onderwijs en individuele aandacht voor de student
Het onderwijs van deze master wordt verzorgd op twee vaste dagen (dinsdag en vrijdag). Omdat tot de master Arbeidsrecht maximaal 30 studenten worden toegelaten, wordt het onderwijs gekenmerkt door interactie en persoonlijk contact met de docenten en gastdocenten (advocaten, rechters, politici).


Double Degree Program Arbeidsrecht- Ondernemingsrecht

Het is ook mogelijk om de master Arbeidsrecht in combinatie met de master Ondernemingsrecht te volgen. Het programma voor het double degree program Arbeidsrecht-Ondernemingsrecht vindt u hier.


Vakinhoudelijke informatie

Show all / Hide all

fold faq

Onderzoekspracticum Arbeid en Onderneming

Wat maakt de arbeidsovereenkomst zo een bijzondere overeenkomst? Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en waarom hebben we überhaupt het arbeidsrecht? Wat zijn de grondslagen van dit rechtsgebied en gelden die heden ten dage nog steeds? En hoe manifesteert het arbeidsrecht zich binnen de onderneming? Deze vragen en meer staan centraal in het vak ‘Onderzoekspracticum Capita Arbeid en Onderneming’. In dit vak wordt een verdieping gegeven op het gebied van het arbeidsovereenkomstenrecht. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere (de kwalificatie van) de arbeidsovereenkomst, bijzondere bedingen, werkgeversaansprakelijkheid, eenzijdige wijziging, cao-recht, overgang van onderneming en het medezeggenschapsrecht. Tijdens dit vak zal ruim aandacht worden besteed aan het bijzondere karakter van het arbeidsrecht en worden de te behandelen onderwerpen getoetst aan grondbeginselen van het arbeidsrecht. Aandacht zal worden geschonken aan het spanningsveld tussen enerzijds arbeid (en de daarop geënte ongelijkheidscompensatie) en anderzijds onderneming (en het daarop geënte organisatiebeginsel). Voorts wordt aandacht geschonken aan interdisciplinariteit (onder meer rechtseconomie en/of rechtssociologie) en zal de theorie worden afgewisseld met praktijk (middels kantoorbezoeken, rechtbankbezoeken, gastsprekers en oefencasus). In wekelijkse sessies staat een juridisch vraagstuk centraal, waarvoor de student onderzoek verricht, uitmondend in schriftelijke en mondelinge presentaties.

fold faq

Ontslagrecht

Het gaat niet goed met het bedrijf en ontslag dreigt. Mag een arbeidsovereenkomst zomaar worden beëindigd? Gelden er bijzondere regels? Hoe zijn die vormgegeven? En mag zomaar op elke grond ontslag worden verleend? Deze vragen en meer staan centraal in het vak Ontslagrecht. Er zal onder meer worden ingegaan op de verschillende wijzen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, te weten het einde van rechtswege, opzegging van de arbeidsovereenkomst (met instemming van de werknemer) of toestemming van het UWV, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter en het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Tevens worden bijzondere beëindigingen zoals het ontslag op staande voet en het proeftijdontslag besproken. Omdat het ontslagrecht (tevens) onderdeel van het contractenrecht is, zal bij ieder thema stil worden gestaan bij de vraag of en in hoeverre de inhoud van de boeken 3 en 6 BW ook doorwerkt in de bepalingen van het ontslagrecht in titel 7.10 BW.

Voorts wordt aandacht geschonken aan interdisciplinariteit. Zo zal vanuit rechtseconomisch perspectief het Nederlandse ontslagrecht worden geanalyseerd om te bezien waarin het verschilt van andere (repressieve) ontslagstelsels. Daarnaast zal de theorie worden afgewisseld met praktijk door middel van kantoorbezoeken, rechtbankbezoeken en gastsprekers. Tot slot vormt een belangrijk onderdeel van het vak een Moot Court waarin studenten in groepen een (echte) ontslagzaak behandelen en bij de kantonrechter bepleiten.

fold faq

Sociaal verzekeringsrecht

In het vak Sociaal Verzekeringsrecht worden twee thema’s in het bijzonder behandeld: werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Centraal staan vragen met betrekking tot het spanningsveld tussen private en publieke verantwoordelijkheden. Het thema werkloosheid raakt zowel het ontslagrecht als de Werkloosheidswet. Het thema arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op BW-aspecten inzake loondoorbetaling tijdens ziekte en re-integratieverplichtingen van werkgevers/werknemers enerzijds en de Ziektewet en Wet WIA (WAO) anderzijds. Hoe werken privaatrecht en publiekrecht in dit opzicht op elkaar in, welke specifieke juridische problemen rijzen en hoe gaat de rechtspraktijk daarmee om? Titel 7.10 BW zal daarbij als basis dienen en vanuit dat oogpunt zal naar de thema’s werkloosheid en arbeidsongeschiktheid worden gekeken. Voorts zal aandacht worden besteed aan actuele (politieke) ontwikkelingen in het socialezekerheidsrecht, met name aan (nieuwe) wetgeving op het terrein van de thema’s werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

fold faq

Bijzondere arbeidsverhoudingen

Gelet op de parlementaire geschiedenis van de huidige wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst in titel 7.10 BW, zou men denken dat wij maar één wettelijke regeling inzake ‘het recht der arbeiders’ kennen. Niets is echter minder waar. Er bestaat tegenwoordig een hele waaier aan bijzondere arbeidsverhoudingen die in de vorige eeuw geheel of gedeeltelijk een eigen regeling hebben gekregen. Te denken valt bijvoorbeeld aan: de ambtenaar, de docent, de bestuurder, de sporter, de zeevarende, de zzp’er, de huishoudelijk werker, de werknemer van een insolvente werkgever, de uitzendkracht en de vrijwilliger. Nu er in 1907 uitdrukkelijk voor is gekozen een uniforme regeling als uitgangspunt te nemen, zou men voorts verwachten dat het creëren (of handhaven) van afwijkende regelingen voor bepaalde arbeidsverhoudingen uitdrukkelijk door de wetgever is gemotiveerd en dat aan de vormgeving van dergelijke bijzondere arbeidsverhoudingen bewuste keuzes en/of principes ten grondslag liggen. In dit vak staat daarom niet alleen de vraag naar vormgeving en inhoud van deze bijzondere regelingen centraal, maar tevens de vraag naar de daartoe door de wetgever aangevoerde rechtvaardigingsgronden. In het verlengde daarvan wordt de vraag opgeworpen of die rechtvaardigingsgronden heden ten dage nog steeds opgaan.

fold faq

Europees en internationaal arbeidsrecht

Het Nederlandse arbeidsrecht wordt sterk beïnvloed door het internationale recht in het algemeen en het Europese recht in het bijzonder. De doorwerking van dit internationale recht op het Nederlandse rechtssysteem zal worden besproken. Daarnaast maakt met name het Europees recht het relatief eenvoudig dat een werknemer vanuit Nederland elders in de EU te werk wordt gesteld en vice versa. De regels die hierbij gelden en de problemen die hierdoor kunnen ontstaan worden besproken. Vraagstukken die worden behandeld zijn onder meer: welke fundamentele vrijheden staan de werkgever en de werknemer ter beschikking, hoe verhouden deze vrijheden zich met arbeidsrechtelijke beginselen en rechten, welk recht is van toepassing op de internationale arbeidsovereenkomst en welke rechter is bevoegd bij een geschil. Naast deze meer individuele vraagstukken wordt ook ingegaan op de rol en de rechten van de (Europese) sociale partners binnen de Europese sociale dialoog. Het vak is (gedeeltelijk) Engelstalig.

fold faq

Scriptie master Arbeidsrecht

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase wordt u in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Ook zult u zelf uw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten via het schrijven van een scriptie. Speciaal voor de studenten van de master Arbeidsrecht is het vak Onderzoekspracticum Arbeidsrecht opgezet. In de rechtspraktijk van het arbeidsrecht zijn bepaalde academische en praktische vaardigheden (schrijven en presenteren) onontbeerlijk. Het vak stelt u in staat deze vaardigheden te verwerven en te oefenen. Alle onderwijsactiviteiten in het vak zijn gegroepeerd rondom het eigen scriptieonderwerp dat verband dient te houden met het arbeidsrecht. Gedurende het Onderzoekspracticum dient u dit scriptieonderwerp te bestuderen en het u eigen te maken, dat wil zeggen dat u over het thema moet kunnen schrijven en spreken. Dit gebeurt door het minstens tweemaal houden van een presentatie over uw scriptieonderwerp aan de hand van relevante (actuele) rechtspraak of literatuur, en het verdedigen van de daarbij door u betrokken standpunten ten overstaan van medestudenten en docenten. Op deze wijze ontwikkelt u  de voor het schrijven van de scriptie en de arbeidsrechtelijke praktijk noodzakelijke vaardigheden. Het onderwijs vindt plaats in twee of drie kleinere groepen onder begeleiding van docenten van de sectie Arbeidsrecht. Het vak wordt afgesloten met het daadwerkelijk schrijven van de scriptie, uitmondend in een besloten verdediging van de resultaten van het gedane onderzoek.

fold faq

Stage/Practicum arbeidsrecht

In het laatste vak binnen de master Arbeidsrecht wordt praktische ervaring met het arbeidsrecht opgedaan. In de stage wordt kennis gemaakt met de verschillende facetten van de beroepspraktijk. Het vak bestaat uit een (fulltime) stage van zes tot acht weken bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, rechtbank, gerechtshof of ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het vak stelt de student in staat tijdens een stage, na de theoretische vorming in de bachelor en de master, te ervaren hoe het werk van een jurist er in de praktijk uitziet. Hetgeen aan kennis en schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de voorgaande blokken is opgedaan dient te worden toegepast in de (verplichte) stage.

De stage wordt afgesloten met het inleveren van een schriftelijk stuk waarin gereflecteerd wordt op deze stageperiode aan de hand van een vooraf opgegeven thema.