Programma

Jaarindeling

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

RL60

Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en verzekering

15 ects

 

 

 

 

RM09

Capita aansprakelijkheidsrecht

 

5 ects

 

 

 

RM11

Capita verzekeringsrecht

 

5 ects

 

 

 

RL75

Nationaal en internationaal procederen

 

 

10 ects

 

 

RL36

Aansprakelijkheid en verzekering in de praktijk

 

 

 

 10 ects

 

RL79

Methoden van onderzoek

 

 

 

 

5 ects

RS116

Scriptie Aansprakelijkheid en verzekering

 

 

 

 

10 ects

Klik hier voor de Course Guide.


Vakinhoudelijke informatie

Show all / Hide all

fold faq

Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en verzekering

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase wordt u in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Ook zult u zelf uw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten via het schrijven van een miniscriptie. Speciaal voor de studenten van de masteropleiding Aansprakelijkheid en Verzekering is het vak Onderzoekspracticum Aansprakelijkheid en Verzekering opgezet. In de rechtspraktijk van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht zijn bepaalde academische en praktische vaardigheden onontbeerlijk. Het vak stelt u in staat deze vaardigheden te verwerven en te oefenen. Alle onderwijsactiviteiten in het vak zijn gegroepeerd rondom een centraal thema dat verband houdt met het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Het thema dat dit studiejaar binnen het vak centraal zal staan, wordt op de eerste groepsbijeenkomst aan u bekend gemaakt. U dient het thema te bestuderen en eigen te maken, dat wil zeggen dat u over het thema moet kunnen schrijven en spreken. Dit gebeurt onder andere door het verrichten van juridisch bronnenonderzoek, het op individuele basis schrijven van stukken (zoals onder andere een miniscriptie) en het houden van een referaat. Ook wordt een congres bezocht en neemt u deel aan een Masterclass.

Het onderwijs vindt plaats onder begeleiding van docenten van de sectie Burgerlijk Recht die onderzoek verrichten en praktijkervaring hebben op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Op deze wijze ontwikkelt u tegelijk de voor de praktijk en wetenschap noodzakelijke vaardigheden van de A&V-praktijk.

fold faq

Capita aansprakelijkheidsrecht

Tijdens dit vak zal aan de hand van een aantal leerstukken het terrein van het civiele aansprakelijkheidsrecht nader worden verkend. Naast de basisthema’s uit het aansprakelijkheidsrecht zoals onrechtmatige daad, causaal verband en schade, zullen ook meer specifieke onderwerpen aan de orde komen. Zo zal bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de overheid. Tevens zullen enkele bijzondere leerstukken uit het aansprakelijkheidsrecht zoals verjaring en verval, in de verf worden gezet.

Een deel van de bijeenkomsten zal worden verzorgd door gastdocenten uit de praktijk. In het kader van diverse masterclasses zullen tevens een aantal advocatenkantoren en verzekeraars en/of assurantiemakelaars worden bezocht. Tijdens deze Masterclasses staan onderwerpen centraal die eerder al in de bijeenkomsten aan bod zijn gekomen. De student gaat bij de bezoeken aan de kantoren en bedrijven zelf aan het werk.

Van de studenten wordt tijdens het hele vak een actieve inbreng verlangd.

fold faq

Capita verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht staat niet op zichzelf. Er wordt altijd "iets" verzekerd en dat "iets" kan met vele juridische deelgebieden verweven zijn. Verzekering vervult in onze moderne samenleving met alle daaraan verbonden kansen en risico's ook een onmisbare rol in het veilig stellen van de sociale zekerheid voor het individu. Dat maakt het verzekeringsrecht tot een boeiend onderdeel van het recht. Het betekent ook dat kennis van het verzekeringsrecht niet alleen onmisbaar is voor juristen die in de verzekeringsbranche zelf werkzaam (willen) zijn of bijvoorbeeld in de advocatuur de belangen van verzekeraars vertegenwoordigen. In feite loopt iedereen die in een juridische functie (rechterlijke macht, bedrijfsleven, overheid) werkzaam is, de kans met verzekeringsrechtelijke vraagstukken te worden geconfronteerd; zoals dat ook privé het geval is.

Onderdeel van het vak maakt een aantal bedrijfsbezoeken uit: op de dag van het college wordt een bezoek gepland aan een Rotterdamse verzekeraar, een Rotterdamse makelaar en aan de Representative of Lloyd's Londen voor de Benelux (gevestigd in het WTC).

fold faq

Nationaal en internationaal procederen

Geschillen kunnen een puur nationaal karakter hebben maar in toenemende mate zien wij geschillen met een internationale dimensie, waarin vragen van internationaal privaatrecht spelen: welk (materieel) recht is toepasselijk op de zaak, welke rechter is internationaal bevoegd en hoe het zit met de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van een eventuele uitspraak? Als de procedure zich afspeelt voor de Nederlandse rechter, is het Nederlandse burgerlijk procesrecht van toepassing, maar dat betekent niet dat zich geen ‘grensoverschrijdende’ vragen kunnen voordoen, zoals vragen rondom internationale betekening, bewijs dat uit het buitenland moet worden verkregen en toepasselijkheid van ‘buitenlands’ materieel recht. Ook in ander opzicht doen internationalisering en globalisering zich gelden in het procesrecht. Voor de ontwikkeling van het procesrecht wordt steeds meer gekeken naar de wijze waarop het procesrecht elders is ingericht en in de EU zijn de eerste stappen gezet naar harmonisering van procedures.

Na een introductie in de leerstukken, begrippen en rechtsregels van het internationaal privaatrecht, zullen wij ter aanvulling op en verdieping van het bachelorvak burgerlijk procesrecht een aantal actuele procesrechtelijke thema’s behandelen vanuit nationaal en internationaal perspectief. Zo zullen wij aan de hand van incassozaken de nationale ontwikkelingen rond digitalisering en vereenvoudiging van procedures bestuderen alsook de vragen die spelen in internationale zaken om grensoverschrijdende incasso te vergemakkelijken (harmonisering van procedures, betekening, tenuitvoerlegging etc.). De actuele discussie in Nederland over de verhouding tussen rechter en partijen komt aan de orde, en biedt een aanknopingspunt om ons te verdiepen in het fenomeen forumshopping dat vooral in internationale zaken een rol speelt. In het licht van de rol van de rechter en de partijen besteden we ook aandacht aan de ethische dilemma’s waarvoor rechter en partijen kunnen komen te staan (voorafgaand en tijdens de procedure). Een ander voorbeeld van een thema dat in dit vak aan de orde zal komen is het bewijsrecht. De bewijslastverdeling zal vooral vanuit Nederlands perspectief worden bestudeerd; de bewijsgaring biedt een mooi aanknopingspunt om over de grenzen te kijken. We denken dan enerzijds aan de invloeden uit Europa en andere rechtsstelsels op ons nationale procesrecht (bewijsbeslag, discovery), en anderzijds aan de perikelen van grensoverschrijdende bewijsvergaring. Deze en andere actuele aspecten van het nationaal en internationaal procederen zullen na de tussentoets in de seminars van dit vak centraal staan.

Van de studenten wordt verwacht dat zij de voor de colleges voorgeschreven stof voorbereiden, dat zij de opdrachten serieus maken en dat zij actief participeren aan de colleges en de seminars.

fold faq

Aansprakelijkheid en verzekering in de praktijk

Het vak Aansprakelijkheid en Verzekering in de praktijk biedt u de mogelijkheid direct kennis te maken met de praktijk van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

U loopt tijdens het vak een tweetal stages, te weten 4 weken (5 dagen per week; fulltime) stage bij een gerenommeerd advocatenkantoor (met een aansprakelijkheids- en/of verzekeringspraktijk) en 4 weken stage bij een (inter)nationale verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar. Het doel van de stages is u kennis te laten maken met en te betrekken bij de verschillende facetten van de beroeps praktijk van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

De stages worden centraal geregeld en begeleid via de coördinator van het vak. Gedurende uw stage wordt u door de stagebegeleider van het advocatenkantoor, de verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar waar u de stage loopt, beoordeeld aan de hand van een door de coördinator vooraf opgesteld beoordelingsformulier. De beoordeling resulteert in een eindcijfer voor uw stage.

De eindcijfers van uw beide stages vormen tezamen met het eindcijfer voor uw schriftelijke opdracht, reflectieverslag en logboek (het stageverslag), het eindcijfer voor het vak Aansprakelijkheid en Verzekering in de praktijk.

fold faq

Methoden van onderzoek

Dit vak heeft tot doel inzicht te bieden in en (verdere) vaardigheden op te doen met methoden van privaatrechtelijk juridisch onderzoek. Het vak beoogt daarmee ondersteuning te bieden aan het scriptietraject dat in hetzelfde blok plaatsvindt.

Tijdens dit vak wordt aan de hand van een aantal hoorcolleges inzicht geboden in methoden van privaatrechtelijk onderzoek en in de verhouding tussen privaatrechtelijk onderzoek en andere wetenschapsdisciplines. De tijdens de colleges aangeboden theorie wordt tegelijkertijd bij het scriptieonderzoek in de praktijk gebracht.