Programma

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject. Binnen de specialisatie heb je keuze uit twee accenten: Corporate and Organised Crime en Jeugdcriminologie. De vakken worden deels in het Engels, deels in het Nederlands gegeven. 

Jaarindeling 2017-2018

Bekijk hier de jaarindeling voor de masters van Erasmus School of Law studiejaar 2017-2018.

Vakken

Code

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Globalisation and Crime

RQ42

7,5 ECTS

 

 

 

 

Doing Criminological Research: Methodological and Ethical Issues

RQ81

7,5 ETCS

 

 

 

 

Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit

RQ88

 

5 ECTS

 

 

 

Veiligheid, terrorisme en mensenrechten

RQ92

 

5 ECTS

 

 

 

Afstudeertraject: onderwerp, stage en probleemstelling

 

 

2,5 ECTS

 

 

 

Corporate and White Collar Crime

RQ89

 

 

5 ECTS

 

 

Jeugdcriminaliteit en interventies

RQ95

 

 

5 ECTS

 

 

Vrij keuzevak

 

 

 

5 ECTS

 

 

Organised Crime

RQ96

 

 

 

5 ECTS

 

Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk

RM33

 

 

 

5 ECTS

 

Afstudeertraject: Probleemstelling, theorie, methoden

 

 

 

 

2,5 ECTS

 

Afstudeertraject

 

 

 

 

 

15 ECTS

 

Show all / Hide all

fold faq

Globalisation and Crime

In het vak Globalisation and Crime wordt de mondiale context van de masteropleiding als zodanig geschetst. Naast de vraag in hoeverre Westerse criminologische inzichten ‘zomaar’ toepasbaar zijn in niet-Westerse landen, wordt ingegaan op de vraag hoe het mondialiseringsproces heeft geleid tot ‘winnaars’ en ‘verliezers’ en welke gevolgen dit heeft voor de criminaliteit. We gaan hierbij onder meer in op cybercrime, milieucriminaliteit en ‘groene’ criminologie en mensenrechten­schendingen. 

fold faq

Doing Criminological Research: Methodological and Ethical Issues

In het vak Doing Criminological Research: Methodological and Ethical Issues worden je de noodzakelijke methodische handvatten en de kritische attitude aangereikt om de problemen waar je als criminologisch onderzoeker mee te maken kunt krijgen (in met name een beleidscontext), het hoofd te bieden. Er wordt hierbij ingegaan op het opzetten van evaluatieonderzoek, risicotaxaties en (kwalitatieve en kwantitatieve) data-analyse, maar ook op de ethische dilemma’s en het politieke krachtenveld waarin veel criminologisch beleidsonderzoek plaatsvindt.

fold faq

Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit

Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit. Onderzoekers van de zogenoemde Chicago School zagen de stad het begin van de vorige eeuw als een laboratorium waar menselijk gedrag en sociale processen van dichtbij bestudeerd konden worden. In dit vak borduren we verder op deze onderzoekstraditie door de criminologische interesse voor de stad te laten herleven. We zullen hiertoe inzoomen op een aantal van deze recente stedelijke ontwikkelingen, in het bijzonder in de context van deviantie, criminaliteit en onveiligheid. We behandelen verschillende perspectieven op de stad, waaronder de arme stad, de werkende stad, de deviante stad en de fysieke stad.

fold faq

Veiligheid, terrorisme en mensenrechten

In dit vak worden vraagstukken rond maatschappelijke veiligheid, terrorisme en mensenrechten bestudeerd vanuit een ideeënhistorische en rechtsfilosofische invalshoek. Een centrale vraag is in hoeverre veiligheid een staatstaak dan wel een grondrecht is. Vervolgens wordt aangegeven hoe een politiek van terrorismebestrijding kan leiden tot een militarisering van het strafrechtssysteem en tot het uithollen van burgerrechten en vrijheden. Er wordt hierbij ingegaan op de disproportionele groei van de uitvoerende macht en zgn. uitzonderingsrecht, de legitimatie van foltering, buitengerechtelijke executies van terrorisme­-verdachten door drones. En centrale vraag hierbij is of het internationale recht over gewapende conflicten nog wel is toegerust voor een strijd van staten tegen internationale terroristische netwerken die zelf geen staten zijn. 

fold faq

Corporate and White Collar Crime

Corporate and White Collar Crime. Criminaliteit wordt niet alleen gepleegd door individuen, maar ook door bedrijven. De schade die deze criminaliteit oplevert voor het milieu, de schatkist, de economie, de volks­gezondheid of de veiligheid is bijzonder groot. In dit vak worden zowel individuele als politiek-economische verklaringen voor deze vormen van criminaliteit belicht vanuit een multidisciplinair perspectief, waarbij ook wordt ingegaan op het feit dat veel organisatiecriminaliteit naar de letter van de wet niet strafbaar is. Tenslotte wordt ingegaan op verschillende vormen van preventie en toezicht: zowel formeel als informeel, alsmede de rol van de media hierbij en de ‘naming and shaming’ door bijvoorbeeld NGO’s. Recente voorbeelden als de Volkswagen ‘dieselgate’, de Madoff casus, de bouwfraude, de Siemens casus of de IJslandse bankencrisis.

fold faq

Organised Crime

In dit vak wordt ingegaan op de transnationale georganiseerde misdaad met betrekking tot bijvoorbeeld de handel in drugs, mensen of irreguliere arbeidsmigranten; de rol van georganiseerde misdaad­groepen bij witwaspraktijken of de financiering van terrorisme. Hiertoe wordt eerst een theoretische verkenning gemaakt, waarbij overeenkomsten en verschillen met de archetypische ‘maffia’ en relaties tussen de ‘bovenwereld’ van legale bedrijven en de illegale ‘onderwereld’ een belangrijke rol spelen. Ook de empirie, het onderzoek naar verschillende vormen van georganiseerde misdaad, speelt een belangrijke rol in dit vak. Hierbij wordt nadrukkelijk ingegaan op recente cases uit landen als Italië of Japan. Tenslotte wordt ingegaan op de mogelijke preventie van en het toezicht op de georganiseerde misdaad en het nationale Europese en internationale beleid op dit gebied.

fold faq

Jeugdcriminaliteit en interventies

Jeugdcriminaliteit en interventies. Jongeren zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Veel jongeren doen wel eens iets wat niet mag en bij degenen die in aanraking komen met de politie blijft het meestal bij een enkele keer. In de hoop een langdurige criminele carrière te voorkomen als er vroegtijdig wordt ingegrepen, wordt onderzoek gedaan naar oorzaken van jeugdcriminaliteit en interventies. Daartoe zullen we in dit vak de diagnostiek en de (effectiviteit van) interventies behandelen. Welke risicofactoren en beschermende factoren zijn aan te wijzen voor het afglijden van jongeren richting criminaliteit? Welke interventies worden ingezet bij zogenaamde ‘risicojongeren’? Wanneer wordt een problematische jeugdgroep een ‘bende’? 

fold faq

Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk

Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk. Het jeugdstrafrecht wordt in dit vak vanuit twee verschillende invalshoeken bezien. De eerste is die van de principiële keuzes en bedoelingen van de wetgever, waarbij wordt ingezoomd op de verschillen met het volwassenenstrafrecht. De tweede invalshoek is die van de rechtspraktijk, waar mogelijk bezien vanuit het perspectief van de jeugdige. Er wordt voor dit perspectief gekozen omdat de mate waarin de doelen van het jeugdstrafrecht worden bereikt, in grote mate blijken te worden bepaald door de vormgeving daarvan in de praktijk. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de relatie met de opvoedingssituatie en het feit dat bij jeugdigen die ernstige misdrijven plegen vaak ook het jeugdbeschermingsrecht is ingezet. 

 
Eindkwalificaties

Bekijk hier de eindkwalificaties van deze masteropleiding.

 

Master Criminologie in deeltijd 

De master Criminologie kan ook in deeltijd (twee jaar) gevolgd worden. Het onderwijs wordt echter niet ’s avonds aangeboden.