Programma

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject. Binnen de specialisatie heb je keuze uit twee accenten: Corporate and Organised Crime en Jeugdcriminologie. De vakken worden deels in het Engels, deels in het Nederlands gegeven. 

Jaarindeling 2018-2019

Vakken

Code

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Globalisation and Crime

RQ42

7,5 ECTS

 

 

 

 

Doing Criminological Research: Methodological and Ethical Issues

RQ81

7,5 ETCS

 

 

 

 

Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit

RQ88

 

5 ECTS

 

 

 

Veiligheid, terrorisme en mensenrechten

RQ92

 

5 ECTS

 

 

 

Afstudeertraject: onderwerp, stage en probleemstelling

 

 

2,5 ECTS

 

 

 

Corporate and White Collar Crime

RQ89

 

 

5 ECTS

 

 

Jeugdcriminaliteit en interventies

RQ95

 

 

5 ECTS

 

 

Vrij keuzevak

 

 

 

5 ECTS

 

 

Organised Crime

RQ96

 

 

 

5 ECTS

 

Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk

RM33

 

 

 

5 ECTS

 

Afstudeertraject: Probleemstelling, theorie, methoden

 

 

 

 

2,5 ECTS

 

Afstudeertraject

 

 

 

 

 

15 ECTS

 

Show all / Hide all

fold faq

Globalisation and Crime

In het vak Globalisation and Crime wordt de mondiale context van de masteropleiding als zodanig geschetst. Naast de vraag in hoeverre Westerse criminologische inzichten ‘zomaar’ toepasbaar zijn in niet-Westerse landen wordt ingegaan op de vraag hoe het mondialiseringsproces heeft geleid tot ‘winnaars’ en ‘verliezers’ en welke gevolgen dit heeft voor de criminaliteit. We gaan hierbij onder meer in op cybercrime, milieucriminaliteit en ‘groene’ criminologie en mensenrechten­schendingen. We beginnen de opleiding met dit vak, omdat het geschetste brede pallet aan onderwerpen je inspiratie kan bieden voor je afstudeerproject, een verdiepend thematisch keuzevak of een bepaald beroepsperspectief waar je misschien nog niet aan had gedacht.

https://courses.eur.nl/#/2016-2017/detail/rq42

fold faq

Doing Criminological Research: Methodological and Ethical Issues

In het vak Doing Criminological Research: Methodological and Ethical Issues worden je de noodzakelijke methodische handvatten en de kritische attitude aangereikt om de problemen waar je als criminologisch onderzoeker mee te maken kunt krijgen (in met name een beleidscontext) het hoofd te bieden. Je gaat hierbij in op het opzetten van evaluatieonderzoek, risicotaxaties en (kwalitatieve en kwantitatieve) data-analyse, maar ook op de ethische dilemma’s en het politieke krachtenveld waarin veel criminologisch beleidsonderzoek plaatsvindt. Dit is kennis die je in praktisch ieder criminologisch relevant beroepenveld nodig zult hebben.

https://courses.eur.nl/#/2016-2017/detail/rq81

fold faq

Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit

Sociale wetenschappers zagen de stad het begin van de vorige eeuw als een laboratorium waar menselijk gedrag en sociale processen van dichtbij bestudeerd konden worden. In dit vak borduren we verder op deze onderzoekstraditie door de criminologische interesse voor de stad te laten herleven. We zullen hiertoe inzoomen op een aantal van deze recente stedelijke ontwikkelingen, in het bijzonder in de context van deviantie, criminaliteit en onveiligheid en behandelen we verschillende perspectieven op de stad, waaronder de arme stad, de werkende stad, de deviante stad en de fysieke stad. In dit vak worden je belangrijke handvatten geboden om het stedelijke veiligheidsbeleid mede vorm te geven.

https://courses.eur.nl/#/2016-2017/detail/rq88

fold faq

Veiligheid, terrorisme en mensenrechten

In dit vak worden vraagstukken rond maatschappelijke veiligheid, terrorisme en mensenrechten bestudeerd vanuit de ideeënhistorische en rechtsfilosofische invalshoek die ten grondslag ligt aan de nationale en internationale aanpak ervan. Een centrale vraag hierbij is in hoeverre veiligheid een staatstaak dan wel een grondrecht is. Vervolgens gaan we in op de vraag in hoeverre terrorismebestrijding leidt tot een militarisering van het strafrechtssysteem en tot het uithollen van burgerrechten en vrijheden. We gaan  hierbij in op de groei van de uitvoerende macht en zgn. uitzonderingsrecht, de legitimatie van foltering, buitengerechtelijke executies van terrorisme­-verdachten vanuit drones. De actuele  vraag hierbij is of het internationale recht over gewapende conflicten nog wel is toegerust voor een strijd van staten tegen internationale terroristische netwerken die zelf geen staten zijn. 

https://courses.eur.nl/#/2016-2017/detail/rq92

fold faq

Corporate and White Collar Crime

Criminaliteit wordt niet alleen gepleegd door individuen, maar ook door bedrijven. De schade die deze criminaliteit oplevert voor het milieu, de schatkist, de economie, de volks­gezondheid of de veiligheid is bijzonder groot. In dit vak belichten we zowel individuele als politiek-economische verklaringen van deze vormen van criminaliteit vanuit een multidisciplinair perspectief, waarbij we ook ingaan op het feit dat veel organisatiecriminaliteit naar de letter van de wet niet strafbaar is. Tenslotte gaan we in op verschillende vormen van preventie en toezicht: zowel formeel als informeel, alsmede de rol van de media hierbij en de ‘naming and shaming’ door bijvoorbeeld NGO’s. Recente voorbeelden als de Volkswagen ‘dieselgate’, de Madoff casus, de bouwfraude, de Siemens casus of de IJslandse bankencrisis. Voor iedereen die zich professioneel zal gaan bezighouden met door bedrijven gepleegde vormen van criminaliteit – en dat zijn steeds meer criminologische alumni - is dit vak onmisbaar.

https://courses.eur.nl/#/2016-2017/detail/rq89

fold faq

Organised Crime

In dit vak gaan we in op de transnationale georganiseerde misdaad met betrekking tot bijvoorbeeld de handel in drugs, vrouwen of irreguliere arbeidsmigranten; de rol van georganiseerde misdaad­groepen bij witwaspraktijken of de financiering van terrorisme. Hierbij gaan we onder meer in op de  overeenkomsten en verschillen met de archetypische ‘maffia’ en relaties tussen de ‘bovenwereld’ van legale bedrijven en de illegale ‘onderwereld’. Ook de empirie, het onderzoek naar verschillende vormen van georganiseerde misdaad, speelt een belangrijke rol in dit vak. Hierbij gaan we nadrukkelijk in op recente cases uit landen als Italië of Japan. Tenslotte gaan we in op de mogelijke preventie van en het toezicht op de georganiseerde misdaad en het nationale Europese en internationale beleid op dit gebied, hetgeen ook een steeds belangrijker werkveld voor criminologen is geworden.

https://courses.eur.nl/#/2016-2017/detail/rq96

fold faq

Jeugdcriminaliteit en interventies

Jongeren zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Veel jongeren doen wel eens iets wat niet mag en soms komen ze daardoor  in aanraking met de politie. Meestal blijft dat bij een enkele keer. In de hoop een langdurige criminele carrière te voorkomen als er vroegtijdig wordt ingegrepen, wordt onderzoek gedaan naar oorzaken van jeugdcriminaliteit en interventies. Daartoe zullen we in dit vak de diagnostiek en de (effectiviteit van) interventies behandelen. Welke risicofactoren en beschermende factoren zijn aan te wijzen voor het afglijden van jongeren richting criminaliteit? Welke interventies worden ingezet bij zogenaamde ‘risicojongeren’? Wanneer wordt een problematische jeugdgroep een ‘bende’? Bij de beantwoording van deze vragen gaan we nadrukkelijk in op de lokale (meestal Rotterdamse) beleidsimplicaties, die veel criminologische alumni inmiddels mede vorm geven.

https://courses.eur.nl/#/2016-2017/detail/rq95

fold faq

Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk

De juridische inbedding van de interventies op het terrein van de jeugdcriminaliteit is onder meer geregeld in het  jeugdstrafrecht. Dit rechtsgebied bekijken we  in dit vak vanuit twee verschillende invalshoeken. De eerste is die van de principiële keuzes en bedoelingen van de wetgever, waarbij wordt ingezoomd op de verschillen met het volwassenenstrafrecht . De tweede invalshoek is die van de rechtspraktijk -ook vanuit het perspectief van de jeugdige zelf - omdat de mate waarin de doelen van het jeugdstrafrecht worden bereikt in grote mate blijken te worden bepaald door de vormgeving daarvan in de praktijk. Hierbij besteden we tevens aandacht aan de relatie met de opvoedsituatie en het feit dat bij jeugdigen die ernstige misdrijven plegen vaak ook het jeugdbeschermingsrecht is ingezet. 

https://courses.eur.nl/#/2016-2017/detail/rm33

Eindkwalificaties

Bekijk hier de eindkwalificaties van deze masteropleiding.


Master Criminologie in deeltijd 

De master Criminologie kan ook in deeltijd (twee jaar) gevolgd worden. Het onderwijs wordt echter niet ’s avonds aangeboden.