Het studieprogramma omvat een veelheid aan fiscale vakken, waarbij het accent ligt op verdieping van de kennis van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, internationaal belastingrecht en Europees belastingrecht. Verder wordt in blok vier het onderdeel Schenk-, erf-, overdrachtsbelasting en Estate Planning behandeld. In het tweede blok kan een keuze gemaakt worden uit één van de drie capita selecta fiscaal, namelijk BTW, Formeel Belastingrecht of Van eenmanszaak naar het internationale concern. Bij elke capita selecta worden onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken geïntegreerd behandeld. In het fiscaal confrontatievak wordt het fiscale recht afgezet tegen een tweetal andere rechtsgebieden, namelijk de geschiedenis van het belastingrecht en de filosofie en ethiek. De master wordt afgerond met het schrijven van een scriptie, die u in het openbaar verdedigt.

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

RF47

Verdieping vennootschapsbelasting

7,5 ects

 

 

 

 

RF50

Verdieping inkomstenbelasting

7,5 ects

 

 

 

 

RF48

Verdieping internationaal belastingrecht

 

7,5 ects

 

 

 

RF45A-F

Capita selecta Fiscaal recht (A)*

 

2,5 ects

 

 

 

RF51

Verdieping Europees belastingrecht

 

 

7,5 ects

 

 

RF45A-F

Capita selecta Fiscaal recht (B)*

 

 

2,5 ects

 

 

RF49

Schenk-,erf, overdrachtsbelasting en

Estate Planning

 

 

 

7,5 ects

 

RF45A-F

Capita selecta Fiscaal recht (C)*

 

 

 

2,5 ects

 

RF46

Fiscaal confrontatievak

 

 

 

 

5 ects

RF33

Scriptie master Fiscaal recht

 

 

 

 

10 ects

* U kunt kiezen uit 1 van de zes variantan van Capita. Deze variant volgt u gedurende drie blokken (A, B & C). Dit vak is uiteindelijk 7,5 ECTS waard, hierboven verdeeld over drie blokken.

De gebruikte onderwijsvormen zijn hoorcolleges en werkgroepen. De hoorcolleges van de fiscale mastervakken zullen vooral worden verzorgd op de dinsdagmiddag. De werkgroepen worden in beginsel de dag daarna op de woensdag aangeboden. In de werkgroepen wordt met kleine groepen gewerkt aan de toepassing van de kennis opgedaan tijdens de hoorcolleges.

Voor de Capita Selecta wordt een afwijkende onderwijsvorm toegepast. De Capita Selecta worden uitsluitend in de vorm van hoorcolleges aangeboden. Deze hoorcolleges worden voornamelijk door gastdocenten verzorgd die specialist zijn in het door hun te verzorgen onderwerp. Dientengevolge worden deze colleges op de maandagavond aangeboden. Van de deelnemende studenten wordt gevraagd om van één hoorcollege notulen te maken en om een verhandeling te schrijven over een toegewezen onderwerp. De geschreven verhandeling dient ook gepresenteerd en verdedigd te worden. Het vak wordt afgesloten met een mondeling tentamen.

De master Fiscaal recht kan in deeltijd (twee jaar) gevolgd worden.


Vakomschrijvingen

Verdieping vennootschapsbelasting
In vervolg op het vak Vennootschapsbelasting biedt dit vak een verdieping van de kennis en vaardigheid omtrent de regels inzake de belastingheffing van lichamen.

Er zal onder andere worden ingegaan op:

 • Financiering met EV
 • Financiering met VV
 • Interne reorganisatie
 • Renteaftrekbeperkingen
 • Verliesverrekening
 • Financiële instrumenten
 • Bijzondere regimes
 • Rechtvaardige belastingheffing, APA, ATR, BEPS, TP

Verdieping inkomstenbelasting
In dit vak komen aan de orde verdiepende aspecten met betrekking tot de aanmerkelijkbelangregeling, de terbeschikkingstellingsregeling voor de dga, de eigenwoningregeling en de vermogensrendementsheffing. Voorts van de dividendbelasting de aspecten die van belang zijn voor aandeelhouders-natuurlijke personen.

Verdieping internationaal belastingrecht
In het mastervak Verdieping Internationaal Belastingrecht wordt voortgebouwd op de opgedane kennis en vaardigheden bij het bachelorvak Inleiding internationaal en Europees belastingrecht. Er wordt verdiepend ingegaan op de invloed van het fiscale verdragsrecht op de heffing van inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting in Nederland. Dit, in situaties waarin natuurlijke personen of lichamen inkomsten of ondernemingswinsten behalen in een grensoverschrijdende omgeving. Er wordt ingegaan op de verdeling van heffingsbevoegdheden in dit verband bij internationale ondernemingswinsten, arbeids- en vermogensinkomsten onder toepassing van het Nederlandse belastingverdragennetwerk.

 

Capita selecta Fiscaal recht
De Capita Selecta Fiscaal Recht valt uiteen in vier specialisaties. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende richtingen:

 • Van eenmanszaak tot internationaal concern (RF45A)

Tijdens de eerste 8 werkcolleges worden verschillende aspecten die van belang zijn voor familievennootschappen behandeld. Daarbij  gaat het om zowel civielrechtelijke als fiscaalrechtelijke aspecten. Onderwerpen die daarbij aan  de orde komen zijn: het bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, estate planning, creëren van holdingstructuren, renteaftrekbeperkingen en oudedagsvoorzieningen.

Met betrekking tot het internationale deel van deze capita zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: dubbele woonplaats, grensoverschrijdende herstructureringen, vaste inrichting, winstallocatie, non-discriminatie, triangular cases, ATR-praktijk en doorstromers, gemeenschapsrecht en dubbele belasting, transfer pricing, misbruik van belastingverdragen, belastingconcurrentie, staatssteun, interpretatie van belastingverdragen, grensoverschrijdende werknemers en hybride entiteiten. De focus bij deze onderwerpen ligt op het internationale concern.

 • Formeel Belastingrecht (RF45B)

Tijdens de colleges worden relevante formeelrechtelijke onderwerpen belicht vanuit  de praktijk, waarbij  in de in de loop van de studie de behandelde onderdelen geïntegreerd worden bestudeerd. Aan de orde zullen onder meer komen de uitoefening van controlebevoegdheden door de inspecteur, fiscale handhaving, fiscaal  procesrecht, invordering (incl. aansprakelijkstelling), internationale gegevensuitwisseling en de Nationale ombudsman.

 • BTW (RF45C)

Tijdens de colleges worden bepaalde onderwerpen op het terrein van de Wet op de omzetbelasting 1968  en de samenloop met de overdrachtsbelasting (Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970, Hoofdstuk II) behandeld vanuit  verschillende invalshoeken, waarbij  in de loop van de studie behandelde onderdelen geïntegreerd worden bestudeerd. Aan de orde zullen onder meer komen nationale en Europese jurisprudentie, formele regelgeving, Europese btw-richtlijnen en verordeningen. In algemene zin is dit een belangrijke verdieping en verbreding van diverse omzetbelastingonderwerpen die in de bachelor aan de orde zijn geweest.

 • EU-douanerecht (RF45D)

Tijdens de colleges worden bepaalde onderwerpen uit het Douane Wetboek van de Unie, de Delegatieverordening, de Uitvoeringsverordening behandeld. Ook de internationale aspecten van het douanerecht zullen aan bod komen. Voor zover nog van belang worden bij de hierna te noemen onderwerpen stilgestaan bij jurisprudentie van het Hof van Justitie zoals gewezen onder de voorganger van het Douanewetboek van de Unie. Aan de orde zullen onder meer komen het formeel douanerecht, douaneschuld (classificatie, douanewaarde en oorsprong) en bijzondere regelingen. Voorts wordt bij het onderdeel internationale handel stilgestaan tussen de wisselwerking tussen btw en douane. Tot slot wordt een sessie besteed aan de interactie tussen douanerecht en BEPS/TP.

 • Caribisch fiscaal recht (RF45E)
 • Loonheffingen (RF45F)

Voor iedere capita geldt: de werkcolleges worden verzorgd door gastdocenten uit het bedrijfsleven, de belastingadviespraktijk, de rechterlijke macht, de belastingdienst, ministeries, etc.

Voor de capita selecta geldt dat de deelnemers maximaal twee maal  afwezig mogen zijn. Tevens wordt actieve participatie verlangd. Iedere student moet in tweetallen een verhandeling schrijven en de essentie ervan presenteren gedurende maximaal 15 minuten. Daarnaast wordt elke student eenmaal aangewezen om een verslag van een van de bijeenkomsten te maken. Voor een nadere omschrijving wordt verwezen naar de brochures die per Capita Selecta beschikbaar zijn op Lawweb.

 

Europees belastingrecht

In het mastervak Europees Belastingrecht wordt voortgebouwd op de opgedane kennis en vaardigheden bij het bachelorvak Inleiding internationaal en Europees belastingrecht. Er wordt verdiepend ingegaan op de invloed van het recht van de Europese Unie op de heffing van belastingen in Nederland. Zowel de indirecte belastingen (BTW, douane, accijnzen) als de directe belastingen komen in dit verband aan bod (inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting). Voor wat betreft de directe belastingen staan de EU-verdragsvrijheden centraal. De invloed van de EU-verdragsvrijheden op de directe belastingen in Nederland wordt behandeld aan de hand van het toetsingskader dat het Hof van Justitie van de EU (‘HvJ EU’) in dit verband hanteert (toegang, restrictie, rechtvaardigingsgrond).

 

Schenk-,erf, overdrachtsbelasting en Estate Planning

Het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht worden op hoofdlijnen behandeld. De student maakt voorts kennis met de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 en de Successiewet 1956. Van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 wordt alleen de overdrachtsbelasting behandeld. Bij bespreking van de overdrachtsbelasting wordt ook ingegaan op de samenloopproblematiek met de omzetbelasting en wordt tevens stil gestaan bij de cumulatie met de schenkbelasting. Bij de behandeling van de Successiewet 1956  wordt vooral ingegaan op de begrippen: 'al wat krachtens erfrecht of schenking wordt verkregen' en 'fictieve verkrijging’. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan  de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Estate Planning wordt vanuit  diverse invalshoeken bez ien, zowel nationaal als internationaal. Voorts wordt uitgebreid aandacht besteed aan de fiscale behandeling van doelvermogens (APV, Anbi en Sbbi).

 

Fiscaal confrontatievak

Naast de hoorcolleges zal om de week een werkgroep worden gegeven. Over al deze onderwijsbijeenkomsten kunnen in het (her)tentamen vragen worden gesteld.

Voor de hoorcolleges en de werkgroepen geldt een verplichte aanwezigheid!!!.

De werkgroepen staan in het teken van de probleemstelling, opzet, inleiding en twee inhoudelijke hoofdstukken van uw eigen masterscriptie. Iedere student moet op vaste momenten in de cyclus deze stukken inleveren. Daarnaast moet u ook het werk van andere studenten becommentariëren. Het becommentariëren van elkaars werk gebeurt aan de hand van “peer review”, dit heeft als doel het leren geven en ontvangen van opbouwende kritiek. Bovendien moet u in de laatste werkgroep een poster van uw eigen scriptie-onderzoek presenteren.

De reader voor FCV voor het collegejaar 2016 -2017 zal begin 2017 op Lawweb worden geplaatst.

 

Hoorcolleges

Met dit vak wordt beoogd het fiscale recht te confronteren met een aantal andere rechtsgebieden en om studenten een goede start te laten maken met hun scriptie. Deze dubbele doelstelling komt tot uitdrukking in de opzet van het onderwijs. Iedere week is er een hoorcollege van twee uur. Dit kan een gezamenlijk college van twee docenten uit verschillende disciplines zijn, een theoretisch college of college door fiscaalrechtelijke onderzoekers die aan de hand van de eigen onderzoekservaring concreet laten zien hoe fiscaalrechtelijk onderzoek plaats kan vinden en hoe daarbij een beroep is gedaan op verschillende hulpdisciplines. Aan de hand van hun eigen onderzoek laten zij de methodologische problemen en mogelijkheden zien. Op deze manier worden in de hoorcolleges theorie en wetenschappelijke praktijk op elkaar betrokken. In de colleges over normatieve grondslagen wordt deze opzet enkele malen vervangen door een opzet met slechts één docent, waarbij de theoretische analyses worden gecombineerd met casuïstiek. Tijdens de collegecyclus kan nog literatuur worden toegevoegd.

Voor de hoorcolleges geldt een verplichte aanwezigheid. Laatkomers worden geacht niet aanwezig te zijn: kom dus op tijd!

 

Werkgroepen en oefententamen

Er zijn parallelle werkgroepen, elk onder leiding van een docent of twee docenten van de sectie Fiscaal recht. Het uiteindelijke doel van de werkgroep is dat de studenten elkaar helpen bij het onderzoek voor de scriptie, leren kritisch op werk van anderen te reflecteren en kritiek van anderen te ontvangen en hetgeen in de hoorcolleges is behandeld direct kunnen toepassen op hun eigen scriptie. Dat gebeurt in de eerste plaats door elkaars opzet te bekritiseren en van constructieve suggesties te voorzien. In tweede instantie wordt ook een hoofdstuk van de scriptie besproken en van kritisch-constructief commentaar voorzien. De ervaring leert dat studenten door het werk van anderen kritisch te lezen en te bediscussiëren, ook waardevolle inzichten opdoen over hoe hun eigen onderzoek kritisch te bekijken en te verbeteren. De beoordeling van elkaars werk, vindt plaats door middel van peer review en de daarbij behorende invulformulieren. De docenten beoordelen het werk eveneens.

 

Scriptie master Fiscaal recht

Het schrijven van een scriptie van 10 ects is een verplicht onderdeel van de masteropleiding Fiscaal recht.

Het schrijven van de masterscriptie Fiscaal recht is enkel mogelijk met deelname aan het door ons aangeboden scriptietraject. Indien u de wens heeft om in het collegejaar 2016 – 2017 af te studeren, dan dient in ieder geval uw scriptie voor 3 juli 2017 goedgekeurd te zijn door uw scriptiebegeleider om te kunnen worden verdedigd tijdens de afstudeerbijeenkomst van eind augustus 2017.

Het scriptietraject bestaat uit de volgende vier verplichte onderdelen:

 1. aanwezigheid tijdens introductiebijeenkomst (week 38) en themaregistratie in week 40.
 2. goedkeuring scriptieonderwerp en aanmelding in het scriptievolgsysteem voor 20 januari 2017.
 3. eerste afspraak met scriptiebegeleider voor 10 maart 2017.
 4. deelname aan Fiscaal Confrontatievak (Start in week 11)

Let op: U kunt alleen aan het Fiscaal Confrontatievak deelnemen als u aan de verplichte onderdelen 1 t/m 3 hebt voldaan. Dit zal voorafgaande aan het Fiscaal Confrontatievak actief worden gecontroleerd.

Het is aan te raden op tijd met de scriptie te beginnen. Uit ervaring is bekend dat vooral de eerste fase van de ontwikkeling van een scriptie, bestaande uit de keuze van het onderwerp, de literatuurverzameling en het inlezen, veel tijd kost. De scriptie moet een uiteenzetting betreffen van een onderwerp op fiscaal terrein, waarbij tevens aandacht geschonken wordt aan andere daaraan verbonden invalshoeken, zoals civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of economische. Met nadruk zij hier vermeld dat een eventueel behandeld onderwerp in het bachelorwerkstuk niet mag worden "uitgewerkt" tot een master scriptie. Het onderwerp van de scriptie dient tijdig aangemeld te worden door middel van het invullen van het “Aanmeldingsformulier scriptie (Master) Fiscaal Recht”. Na goedkeuring van het onderwerp door de Capgroep Fiscaal Recht ontvangt u bericht met daarin de toegewezen scriptiebegeleider. Na goedkeuring ligt het onderwerp vast.

Met nadruk zij hier vermeld dat niet eerder aan een scriptie kan worden begonnen dan nadat het aanmeldingsformulier is ingeleverd en u bericht heeft ontvangen over het toewijzen van een scriptiebegeleider. U mag alleen dan aan uw (master)scriptie beginnen, nadat uw bachelorwerkstuk is afgerond.

Tips:

Voor hulp bij het schrijven van uw scriptie kunt u de handleidingen raadplegen die onder de folders van het channel Master scriptie Fiscaal recht staan gepubliceerd.

Voor het zoeken van een onderwerp kunt u bijvoorbeeld de meest recente edities van de fiscale vakliteratuur raadplegen:

• (Weekblad Fiscaal Recht, MBB, Vakstudie Nieuws, FED, BNB)

• de krant, bijv. het Algemeen Dagblad, Financieel Dagblad , NRC, Volkskrant of het Ministerie van Financiën


Eindkwalificaties

Bekijk hier de eindkwalificaties van deze masteropleiding.