Curriculum

Jaarindeling 2018-2019

De jaarindeling voor de masters van Erasmus School of Law studiejaar 2017-2018.

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

RB59

Onderzoekspracticum

15 ects

 

 

 

 

RL13

Kwaliteit van gezondheidszorg

 

 10 ects

 

 

 

RL14

Ordening van de zorg

 

 

5 ects

 

 

RL17

Organisatie en bestuur van de zorg (1)

 

 

5 ects

 

 

RL17

Organisatie en bestuur van de zorg (2)

 

 

 

5 ects

 

div.

Keuzevak vrij*

 

 

 

5 ects

 

RL15

International Health Law

 

 

 

 

5 ects

 

Afstudeerscriptie

 

 

 

 

10 ects

* Aanbevolen vrij keuzevak master Recht van de Gezondheidszorg 

  • Europees gezondheidsrecht (RL51)
  • Masterclass actualiteiten gezondheidsrecht (RB71)

De master Recht van de gezondheidszorg kan in deeltijd (twee jaar) gevolgd worden. Het onderwijs wordt echter niet ’s avonds aangeboden.

Onderzoekspracticum

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase komt u meer in contact met dit onderzoek. Uiteindelijk zult u zelf wetenschappelijk onderzoek moeten doen (de scriptie). Voor het verrichten van onderzoek en voor de rechtspraktijk zijn bepaalde academische en praktijkvaardigheden onontbeerlijk.

Het Onderzoekspracticum Recht van de gezondheidszorg stelt u in staat om deze vaardigheden te verwerven en te oefenen. In het Practicum zal in het bijzonder aan een tweetal onderwerpen aandacht worden besteed.

In de eerste plaats zal worden ingegaan op de grondslagen van gezondheidsethiek en gezondheidsrecht. Aan gezondheidszorg zijn morele dilemma’s inherent. Deze hangen samen met voortschrijdende technologische ontwikkelingen en de bijbehorende groei in behandelmogelijkheden, met toenemende schaarste en de bijbehorende verdelingsproblematiek, met demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en verschuiving van ziektebeelden en medische behoefte, en met culturele ontwikkelingen zoals de steeds mondiger wordende zorgbehoevende. Er wordt kennis gemaakt met actuele morele dilemma's in de zorg, alsook met de respons daarop vanuit de hedendaagse gezondheidsethiek en het hedendaagse gezondheidsrecht. De studenten worden ingevoerd in de meta-ethiek, in de verschillende normatieve ethische theorieën (utilisme, deontologie) en maken kennis met kernbegrippen als autonomie, niet-schaden/weldoen en rechtvaardigheid. Daarnaast is er aandacht voor rechtsfilosofie en -theorie, theorievorming en scholenstrijd in het gezondheidsrecht.

Aansluitend zal de wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg nader onderzocht worden. De student verwerft inzicht in de wijze waarop het stelsel van gezondheidszorg is ingericht. Hij wordt ingeleid in het zorgverleningsrecht, het zorgfinancieringsrecht en zorgverzekeringsrecht. De student maakt kennis met zowel het materiële als het formele recht van de wetten op het terrein van de gezondheidszorg. De kennismaking blijft niet beperkt tot nationale wet- en regelgeving. Ook het internationale gezondheidsrecht (het recht op gezondheidszorg als internationaal erkend grondrecht naast relevante EU-regelgeving) komt aan bod.

 

Kwaliteit van gezondheidszorg

In dit vak vindt verdieping plaats van het zorgverleningsrecht: de beginselen en regels die de verhouding zorgaanbieder (hulpverlener) en zorgvrager (patiënt) normeren. Aandacht wordt besteed aan patiëntenrechten ('informed consent', beroepsgeheim, etc.), medische aansprakelijkheid, rechten van bijzondere patiëntencategorieën (psychiatrische patiënten, gedetineerden, proefpersonen, terminaal zieken, etc.), medisch tuchtrecht, klachtrecht en cliëntenparticipatie. Daarnaast wordt stilgestaan bij de taken en bevoegdheden van de verschillende toezichthouders, in het bijzonder die van de Inspectie voor de gezondheidszorg.

 

Ordening van de zorg

In dit vak vindt verdieping plaats van het zorgfinancieringsrecht: de beginselen en regels die de verhouding zorgaanbieder (hulpverlener) en zorgfinancier (zorgverzekeraar) normeren, alsook van het zorgverzekeringsrecht: de beginselen en regels die de verhouding normeren tussen zorgverzekeraar en zorgverzekerde. Daarbij staan de zorgcontractering en de zorg verzekeringsovereenkomst centraal. In het bijzonder wordt stilgestaan bij het omliggende economische ordeningsrecht: het mededingingsrecht en het aanbestedingsrecht, alsook bij de bevoegdheden van de relevante toezichthouders (ACM en NZa).

 

Organisatie en bestuur van de zorg

Sociologen leren dat zorginstellingen tot de meest complexe menselijke samenwerkingsverbanden behoren. Dit geldt wellicht ook voor zorgverzekeraars. De student maakt kennis met de zeer uiteenlopende relaties waarmee mensen aan deze organisaties verbonden zijn, variërend van hoogopgeleide, vrijgevestigde medisch specialisten tot uitzendkrachten werkzaam in de schoonmaak, van bestuurders, interne toezichtzichthouders tot leden van cliëntenraden en ondernemingsraden. En niet te vergeten: de patiënt(enverenigingen). Aandacht wordt besteed aan onder meer het rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, vraagstukken van governance en medezeggenschap.