Bindend Studieadvies

Onderstaande informatie geldt voor studenten die voor 1 september 2012 zijn ingestroomd in een van de bacheloropleidingen van ESL. Informatie voor studenten die op of na 1 september 2012 instromen vindt u op LawWeb en de Onderwijs- en examenregeling van uw opleiding.

Het bindend studieadvies is ingevoerd voor alle bacheloropleidingen van ESL.

Na een negatief bindend studieadvies kunnen studenten zich gedurende drie jaar niet opnieuw inschrijven voor de opleiding of opleidingen waarvoor zij een negatief bindend studieadvies hebben gekregen.

Geen bindend studieadvies wordt gegeven aan studenten die vóór 1 februari van het eerste studiejaar de inschrijving beëindigen. Studenten die zich vervolgens in een volgend studiejaar opnieuw inschrijven krijgen aan het eind van dat volgend studiejaar wel een bindend studieadvies.

Voor wie geldt het bindend studieadvies?

Het bindend studieadvies geldt voor alle studenten van de bacheloropleidingen van ESL.

Het bindend studieadvies geldt ook voor studenten die twee of meer opleidingen volgen.

Per 1 september 2012 gelden nieuwe normen voor alle studenten die op of na 1 september 2012 voor het eerst ingeschreven staan voor een bacheloropleiding van ESL. Informatie over de normen die voor u gelden, vindt u in de Onderwijs- en examenregeling 2012 van uw opleiding, de overgangsregelingen en op LawWeb.

Hoe komt het bindend studieadvies tot stand?

Studenten worden gedurende het eerste jaar regelmatig geattendeerd op het bindend studieadvies en worden op de hoogte gesteld van de studieresultaten. Studenten die onvoldoende resultaten halen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. In augustus wordt berekend hoeveel studiepunten behaald zijn en of voldaan is aan de norm.

Persoonlijke omstandigheden

Studieresultaten kunnen beïnvloed worden door persoonlijke omstandigheden, zoals een langdurige ziekte. Bij de totstandkoming van het bindend studieadvies kunnen persoonlijke omstandigheden een rol spelen indien zij tijdig zijn gemeld. Het is dan ook van groot belang om persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten negatief beïnvloeden onmiddellijk te bespreken met de studieadviseurs.

Vrijstellingen

Vrijstellingen voor B1-vakken tellen mee voor het benodigde aantal te behalen ects.

Normen bindend studieadvies voor studenten die voor 1 september 2012 zijn ingestroomd
Voltijdstudenten
Voltijdstudenten moeten in het eerste jaar van inschrijving tenminste 42 ects hebben behaald en aan het einde van het tweede jaar van inschrijving alle vakken van het eerste bachelorjaar (60 ects) alsmede de Taaltoets Nederlands hebben behaald. Studenten die in het eerste jaar van inschrijving minder dan 42 ects hebben behaald krijgen een negatief bindend studieadvies. Ook studenten die aan het eind van het tweede jaar van inschrijving niet alle vakken van het eerste bachelorjaar alsmede de Taaltoets hebben behaald krijgen een negatief bindend studieadvies.
Deeltijdstudenten
Deeltijdstudenten moeten in het eerste jaar van inschrijving tenminste 18 ects hebben behaald en aan het einde van het derde jaar van inschrijving alle vakken van het eerste bachelorjaar (60 ects) en de Taaltoets Nederlands hebben behaald. Deze ects kunnen alleen worden behaald met onderdelen waarvoor een voldoende (cijfer 6 of hoger) is verkregen. Studenten die in het eerste jaar van inschrijving minder dan 18 ects hebben behaald krijgen een negatief bindend studieadvies. Ook studenten die aan het eind van het derde jaar van inschrijving niet alle vakken van het eerste bachelorjaar (60 ects) en de Taaltoets Nederlands hebben behaald krijgen een negatief bindend studieadvies.
Mr.drs.-studenten
Mr.drs.-studenten zijn studenten die de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en de bacheloropleiding Economie & Bedrijfseconomie volgen en voldoen aan de eisen van artikel 41 van de Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Mr.drs.-studenten moeten alle vakken van het eerste bachelorjaar (60 ects) en de Taaltoets Nederlands behaald hebben aan het eind van het vierde jaar van inschrijving voor de opleiding Rechtsgeleerdheid. Mr.drs.-studenten die aan het eind van het vierde jaar van inschrijving niet alle vakken van het eerste bachelorjaar (60 ects) en de Taaltoets Nederlands hebben behaald krijgen een negatief bindend studieadvies.
Mr.drs.-studenten aan wie de toegang tot het mr.drs.-programma wordt ontzegd op grond van artikel 41 lid 5 van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, vallen in het eerstvolgende jaar van inschrijving bij de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht onder de bindend studieadviesnorm voor voltijd studenten. Studiepunten die eerder tijdens de deelname aan het mr.drs.-programma voor eerstejaars rechtenvakken zijn behaald, worden in dit jaar meegeteld voor het bindend studieadvies.

Overgangsregelingen en compensatoir toetsen

De "Overgangsregelingen 2012" met betrekking tot het bindend studieadvies bepalen welke compensatieregeling van toepassing is.

Meer informatie

Informatie over het bindend studieadvies is verkrijgbaar bij de studieadviseurs.