Bindend Studieadvies

Onderstaande informatie geldt voor studenten die voor 1 september 2012 zijn ingestroomd in een van de bacheloropleidingen van ESL. Informatie voor studenten die op of na 1 september 2012 instromen vindt u op LawWeb en de Onderwijs- en examenregeling van uw opleiding.

Het bindend studieadvies is ingevoerd voor alle bacheloropleidingen van ESL.

Na een negatief bindend studieadvies kunnen studenten zich gedurende drie jaar niet opnieuw inschrijven voor de opleiding of opleidingen waarvoor zij een negatief bindend studieadvies hebben gekregen.

Geen bindend studieadvies wordt gegeven aan studenten die vóór 1 februari van het eerste studiejaar de inschrijving beëindigen. Studenten die zich vervolgens in een volgend studiejaar opnieuw inschrijven krijgen aan het eind van dat volgend studiejaar wel een bindend studieadvies.


Voor wie geldt het bindend studieadvies?

Het bindend studieadvies geldt voor alle studenten van de bacheloropleidingen van ESL. Het bindend studieadvies geldt ook voor studenten die twee of meer opleidingen volgen.

Per 1 september 2012 gelden nieuwe normen voor alle studenten die op of na 1 september 2012 voor het eerst ingeschreven staan voor een bacheloropleiding van ESL. Informatie over de normen die voor u gelden, vindt u in de Onderwijs- en examenregeling van uw opleiding en op LawWeb.


Hoe komt het bindend studieadvies tot stand?

Studenten worden gedurende het eerste jaar regelmatig geattendeerd op het bindend studieadvies en worden op de hoogte gesteld van de studieresultaten. Studenten die onvoldoende resultaten halen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. In augustus wordt berekend hoeveel studiepunten behaald zijn en of voldaan is aan de norm.


Persoonlijke omstandigheden

Studieresultaten kunnen beïnvloed worden door persoonlijke omstandigheden, zoals een langdurige ziekte. Bij de totstandkoming van het bindend studieadvies kunnen persoonlijke omstandigheden een rol spelen indien zij tijdig zijn gemeld. Het is dan ook van groot belang om persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten negatief beïnvloeden onmiddellijk te bespreken met de studieadviseurs.


Vrijstellingen

Vrijstellingen voor B1-vakken tellen mee voor het benodigde aantal te behalen ects.


Meer informatie

Informatie over het bindend studieadvies is verkrijgbaar bij de studieadviseurs.