Plagiaat en Fraude

Plagiaat en fraude komen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek steeds meer voor. In een wetenschappelijke opleiding waarbij zelfstandig, origineel en analytisch denken voorop moet staan, is dat een kwalijk verschijnsel. Ook de examencommissies van Erasmus School of Law krijgen steeds meer te maken met meldingen van plagiaat in werkstukken, scripties en tentamens.

Bronnen en gebruik van bronnen

Bij het schrijven van werkstukken en / of scripties is het weergeven van een goed onderbouwde redenering of analyse van belang. Bij het onderbouwen van een redenering moet gebruik worden gemaakt van beschikbare inzichten uit wetenschappelijke artikelen, papers of boeken. Het maakt niet uit of deze bronnen worden geraadpleegd in een bibliotheek of op het internet. Inzichten zoals die zijn verwoord in artikelen of in documenten op het internet mogen bij het schrijven van werkstukken en / of scriptie worden gebruikt.

Gebruiken in plaats van kopiëren

Er is echter wel een belangrijk verschil tussen 'gebruiken' en 'kopiëren'. Wanneer er namelijk zonder bronvermelding teksten uit artikelen of uit door anderen geschreven werkstukken, hetzij door te 'knippen en plakken' uit elektronische documenten, hetzij door passages letterlijk over te typen worden overgenomen, is er sprake van plagiaat en dus van fraude. Zelfs als de gekopieerde passages maar een relatief klein deel uitmaken van een werkstuk en / of scriptie, is er sprake van plagiaat. Het plegen van enige vorm van plagiaat is verboden. Let op: Ook een ander in de gelegenheid stellen plagiaat te plegen wordt aangemerkt als fraude.

Voorkom plagiaat

Studenten van Erasmus School of Law kunnen om plagiaat te voorkomen gebruik maken van de 'Leidraad voor juridische auteurs' van Kluwer. Deze Leidraad is in zijn geheel op internet te raadplegen.  Klik hier voor overige vuistregels en tips om plagiaat te voorkomen.

Fraude

Voorbeelden van fraude tijdens een tentamen zijn:

  • Het deelnemen aan een tentamen zonder daartoe gerechtigd te zijn;
  • Het raadplegen van boeken, syllabi, aantekeningen of andere geschriften tijdens een tentamen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan;
  • Het gebruik van geannoteerde (wet)boeken tijdens een tentamen; Let op: stickers/tabs voorzien van een andere tekst dan de naam van een wet of regeling worden beschouwd als ongeoorloofde aantekeningen of annotaties. Op een tab zijn uitsluitend toegestaan: de (afkorting van de) naam van de wet en/of een artikelnummer (dat zich moet bevinden op dezelfde pagina als de tab). Tekst mag worden gemarkeerd, mits er geen sprake is van een codering;
  • Het afkijken tijdens het tentamen bij mede-examinandi;
  • Het zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders;
  • Het verwisselen of met anderen uitwisselen van de uitgereikte vragenformulieren en / of antwoordformulieren;
  • Het zich, voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen is vastgesteld, in het bezit stellen van de vragen of opgaven van het desbetreffende tentamen;
  • Het tijdens een tentamen voorhanden hebben van voorgeprogrammeerde rekenmachines, computers, buzzers, ingeschakelde mobiele telefoons, alsmede apparaten met vergelijkbare functies.

Fraude is schadelijk

Een wetenschappelijke opleiding heeft pas nut als men leert problemen te analyseren, te verwoorden en nieuwe ideeën op een overzichtelijke manier te ontwikkelen. Door fraude te plegen ontneemt men zich de kans dit goed te leren en toe te passen. Erasmus School of Law neemt fraude hoog op. Fraudegevallen die aan het licht komen schaden niet alleen de pleger, maar ook de opleiding en de universiteit.

Opsporen van plagiaat en fraude

Scripties, werkstukken en schriftelijke opdrachten dienen digitaal als upload via het channel Scriptie uploads van SIN-Online bij de examinator ingeleverd te worden. Erasmus School of Law beschikt namelijk over middelen om plagiaat elektronisch (plagiaatscanner) op te sporen.
Bij plagiaat wordt de Examencommissie ingelicht. De Examencommissie verzoekt de student schriftelijk en/of mondeling te reageren naar aanleiding van de beschuldiging. De Examencommissie besluit op basis van de stukken en de reacties of het voldoende aannemelijk is dat er sprake is van plagiaat en welke sanctie in het concrete geval moet worden opgelegd. Tijdens een schriftelijk tentamen zijn het met name de surveillanten die fraude opsporen. Als een surveillant fraude vermoedt of constateert wordt de student daarvan op de hoogte gesteld. De surveillant stelt een verslag op en kan bewijsstukken innemen. Afhankelijk van de concrete situatie kan de aanwezige examinator besluiten dat de frauderende student de zaal moet verlaten. Doorgaans mag de student het tentamen afmaken. De examinator meldt de fraude bij de Examencommissie en levert het verslag van de surveillant en eventueel ingenomen bewijsstukken in.

De Frauderegeling van Erasmus School of Law is te vinden in de desbetreffende onderwijs- en examenregeling.
Meer informatie is te verkrijgen op plagiaat.

Sancties

De sanctie die door de examencommissie wordt opgelegd kan variëren van een berisping tot uitsluiting van alle tentamens voor maximaal een jaar. Door uitsluiting van tentamens kan ernstige studievertraging worden opgelopen. Bij het opleggen van de sanctie door de examencommissie wordt hiermee geen rekening gehouden. Doorgaans is de sanctie minimaal ongeldigverklaring van het betreffende tentamen én uitsluiting van dat tentamen voor de duur van 1 jaar. Daarnaast komen veroordeelde studenten uiteraard niet meer in aanmerking voor extra tentamenkansen of andere uitzonderingsmaatregelen.