Plagiaat en Fraude

Plagiaat en fraude komen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek steeds vaker voor. In een wetenschappelijke opleiding waarbij zelfstandig, origineel en analytisch denken voorop moet staan, is dat een kwalijk verschijnsel. Ook de examencommissie van Erasmus School of Law krijgt steeds vaker te maken met meldingen van plagiaat in werkstukken, scripties en tentamens.

Gebruiken in plaats van kopiëren
Er is echter wel een belangrijk verschil tussen 'gebruiken' en 'kopiëren'. Wanneer er namelijk zonder bronvermelding teksten uit artikelen of uit door anderen geschreven werkstukken, hetzij door te 'knippen en plakken' uit elektronische documenten, hetzij door passages letterlijk over te typen worden overgenomen, is er sprake van plagiaat en dus van fraude. Zelfs als de gekopieerde passages maar een relatief klein deel uitmaken van een werkstuk en / of scriptie, is er sprake van plagiaat. Het plegen van enige vorm van plagiaat is verboden. Let op: Ook een ander in de gelegenheid stellen plagiaat te plegen en het hergebruik van eigen werk zonder voorafgaande expliciete in kennis stelling en toestemming van de examinator wordt aangemerkt als fraude.

Voorkom plagiaat
De Frauderegeling van Erasmus School of Law is te vinden in de Regels van de examencommissie.

Voorbeelden van veelvoorkomende sancties zijn een berisping, ongeldigverklaring van de schriftelijke opdracht/het betreffende tentamen en/of uitsluiting van dat tentamen voor de duur van 1 jaar. Daarnaast komen gesanctioneerde studenten soms niet meer in aanmerking voor extra tentamenkansen of andere uitzonderingsmaatregelen.

Meer informatie over Fraude en plagiaat is te verkrijgen op de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam.