Plagiaat en fraude

In het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek wordt van studenten en staf verwacht dat zij integer zijn en alle regels voor goed wetenschappelijk werk naleven. Helaas houdt niet iedereen zich daaraan en plegen sommigen fraude of plagiaat. Binnen een wetenschappelijke opleiding waarin zelfstandig, origineel en analytisch denken voorop moet staan, is dat een kwalijk verschijnsel. Bij de examencommissie van Erasmus School of Law worden helaas regelmatig meldingen gedaan van fraude tijdens tentamens en plagiaat in werkstukken, opdrachten en scripties.

Wat is fraude?
Fraude is schadelijk 
Een wetenschappelijke opleiding heeft pas nut als je leert problemen te analyseren, te verwoorden en nieuwe ideeën op een overzichtelijke manier te ontwikkelen. Door fraude te plegen ontneem je jezelf de kans dit goed te leren en toe te passen. Erasmus School of Law neemt fraude hoog op. Fraudegevallen die aan het licht komen schaden niet alleen de pleger, maar ook de opleiding en de universiteit.
Voorbeelden van fraude tijdens een tentamen zijn onder andere:

  • Het deelnemen aan een tentamen zonder daartoe gerechtigd te zijn;
  • Het raadplegen van boeken, syllabi, aantekeningen of andere geschriften tijdens een tentamen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan;
  • Het voor handen hebben van geannoteerde (wet)boeken tijdens een tentamen en (wet)boeken waar aantekeningen, verwijzingen, codes, etc. in staan; Let op: stickers/tabs voorzien van een andere tekst dan de naam van een wet of regeling worden beschouwd als ongeoorloofde aantekeningen of annotaties.
  • Het afkijken tijdens het tentamen bij medestudenten;
  • Het zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders;
  • Het verwisselen of met anderen uitwisselen van de uitgereikte vragenformulieren en/of antwoordformulieren;
  • Het zich, voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen is vastgesteld, in het bezit stellen van de vragen of opgaven van het desbetreffende tentamen;
  • Het tijdens een tentamen voorhanden hebben van voorgeprogrammeerde rekenmachines, computers, buzzers, ingeschakelde mobiele telefoons, alsmede apparaten met vergelijkbare functies.


Wat is plagiaat?
Bronnen en het gebruik van bronnen
Plagiaat is het presenteren van stukken tekst als eigen werk, terwijl deze tekst geschreven is door iemand anders. Bij het schrijven van werkstukken, opdrachten en scripties is het weergeven van een goed onderbouwde redenering of analyse van belang. Bij het onderbouwen van een redenering moet gebruik worden gemaakt van beschikbare inzichten uit wetenschappelijke artikelen, papers of boeken. Het maakt niet uit of deze bronnen worden geraadpleegd in een bibliotheek of op het internet. Inzichten zoals die zijn verwoord in artikelen of in documenten op het internet mogen bij het schrijven van werkstukken, opdrachten of scripties worden gebruikt, met bronvermelding. Als je teksten en ideeën van anderen gebruikt, moet je dit vermelden.

Gebruiken in plaats van kopiëren
Er is echter wel een belangrijk verschil tussen 'gebruiken' en 'kopiëren'. Wanneer je namelijk zonder bronvermelding teksten uit artikelen of uit door anderen geschreven werkstukken overneemt, hetzij door te 'knippen en plakken' uit elektronische documenten, hetzij door passages letterlijk over te nemen, is er sprake van plagiaat en dus van fraude. Zelfs als de gekopieerde passages maar een relatief klein deel uitmaken van een werkstuk, opdracht of scriptie, is er sprake van plagiaat. Het plegen van enige vorm van plagiaat is verboden. Let op: Ook een ander in de gelegenheid stellen plagiaat te plegen wordt gezien als fraude.

Dat betekent bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan gebruik te maken van een opdracht of tekst geschreven door een medestudent, en dat je als student je eigen werk ook niet hiervoor aan een ander ter beschikking mag stellen. Ook is er sprake van plagiaat als er feitelijke informatie letterlijk wordt overgenomen (bijvoorbeeld uit een nieuwsbron op internet) zonder bronvermelding. Ook het overnemen van tekst waarbij een paar woorden veranderd zijn, geldt als plagiaat. 

Regels 
De Frauderegeling van Erasmus School of Law is te vinden in de desbetreffende onderwijs- en examenregeling.
 
Wat gebeurt er als fraude of plagiaat geconstateerd wordt?
Fraude:
Tijdens een schriftelijk tentamen zijn het voornamelijk de surveillanten die fraude opsporen. Als een surveillant fraude vermoedt of constateert bij jou, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. De surveillant stelt een verslag op en kan bewijsstukken innemen. Afhankelijk van de concrete situatie kan de aanwezige examinator besluiten dat je de zaal moet verlaten. Doorgaans mag de student het tentamen afmaken. De examinator meldt de fraude bij de Examencommissie en levert het verslag van de surveillant en eventueel ingenomen bewijsstukken in.

Plagiaat:
Bij plagiaat wordt de examencommissie ingelicht. De examencommissie verzoekt je schriftelijk en/of mondeling te reageren naar aanleiding van de beschuldiging. De Examencommissie besluit op basis van de stukken en de reacties of het voldoende aannemelijk is dat er sprake is van plagiaat en welke sanctie in het concrete geval moet worden opgelegd.

Sancties
De sanctie die door de examencommissie wordt opgelegd kan variëren van een berisping tot uitsluiting van alle tentamens voor maximaal 1 jaar. Door uitsluiting van tentamens kan ernstige studievertraging worden opgelopen. Bij het opleggen van de sanctie door de examencommissie wordt hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast kom je als je veroordeeld bent voor fraude en/of plagiaat in beginsel niet meer in aanmerking voor extra tentamenkansen of andere uitzonderingsmaatregelen. Mocht er sprake zijn van recidive zal de examencommissie zwaarder sanctioneren. Bij het bepalen van de sanctie doet opzet op het frauduleus handelen niet ter zake. 

Opsporen van plagiaat en fraude binnen de faculteit
Scripties, werkstukken en schriftelijke opdrachten dienen digitaal bij de examinator ingeleverd te worden. Erasmus School of Law beschikt namelijk over middelen om plagiaat elektronisch (met een plagiaatscanner) op te sporen.

Alle informatie wordt kort uitgelegd in deze webcast.
Meer informatie over fraude en plagiaat in het algemeen is hier te verkrijgen.