Tentamens

Tentamenroosters

NB: In de bovenstaande overzichten zijn geen tentamenlocaties opgenomen. Raadpleeg voor de meest actuele roostergegevens MyTimetable en de roosterinformatie op de digitale leeromgeving van Erasmus Law college, LawWeb.


Aanmelden tentamens

Studenten moeten zich voor schriftelijke tentamens (m.u.v. minoren) aanmelden via Osiris-student. Osiris-student is rechtstreeks te openen via MyEur of via de exam-button op SIN-Online.

Voor ieder schriftelijk tentamen geldt: de inschrijving in Osiris start 35 dagen (5 weken) en eindigt 7 dagen vóór het schriftelijk tentamen.

Mocht u bij het aanmelden problemen ondervinden, belt u dan tijdens telefonische spreekuren met een van de studieadviseurs of meldt u zich bij het Studiepunt.

U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige deugdelijke aanmelding voor de tentamens. Zonder correcte aanmelding bent u niet gerechtigd tot deelname aan de tentamens. Nadat u zich heeft aangemeld via Osiris-student ontvangt u een e-mail waarin de aanmelding wordt bevestigd. Print het bericht en bewaar het zorgvuldig tot de resultaten van de tentamens in Osiris bekend gemaakt zijn.

Mondelinge tentamens

Indien u een mondeling tentamen gaat afleggen of een scriptie, paper of thesis wilt laten beoordelen, dan heeft u een tentamenformulier nodig. Doel van dit formulier is dat het resultaat van bijvoorbeeld een mondeling tentamen, keuzevak of scriptie, kan worden geaccordeerd door de verantwoordelijke docent en kan worden geregistreerd door de examenadministratie.

U kunt dit formulier invullen bij de balie van het Erasmus Studenten Service centrum.

Aanmelden na deadline

Na het verstrijken van de aanmeldtermijn heeft u de volgende mogelijkheden om u alsnog voor een tentamen in te schrijven:

Bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum zijn ook na het verstrijken van de officiële aanmeldtermijn formulieren verkrijgbaar. Hiermee is het mogelijk u tot twee werkdagen (zie onderstaand let op!) voor een tentamen alsnog in te schrijven tegen betaling van € 20,00 administratiekosten per tentamen. Na het invullen en betalen van de kosten krijgt u een doorslag van het formulier mee. Deze doorslag moet u meenemen naar het tentamen waarop de inschrijving betrekking heeft.

Bent u te laat door overmacht, dan kunt u voorafgaande aan de aanmelding bij het Erasmus Studenten Service Centrum contact opnemen met de examencommissie van uw opleiding. De examencommissie toetst het verzoek en kan schriftelijk toestemming geven zonder verdere kosten deel te nemen aan het tentamen. In dat geval kunt u de schriftelijke toestemming persoonlijk inleveren bij het Erasmus Studenten Service Centrum en zonder kosten het formulier invullen en inleveren. Ook dan krijgt u een doorslag van het formulier mee en wordt aangeraden deze doorslag mee te nemen naar het tentamen.

Let op! Twee dagen vóór het tentamen is het niet meer mogelijk om u alsnog via deze procedure in te schrijven. Dat betekent dat voor een tentamen op donderdag, maandag de laatste dag is waarop u tegen betaling een aanmeldformulier in kunt leveren en voor een tentamen op maandag is dat woensdag.
Eenmaal betaalde administratiekosten worden niet gerestitueerd.


Voorwaarden deelname tentamens

In de Regels van de examencommissie en de Onderwijs- en examenregelingen is vastgelegd wanneer u bevoegd bent deel te nemen aan tentamens en examens.

Voor een geldige deelname aan een tentamen is vereist dat de examinandus bevoegd is om het betreffende tentamen af te leggen. Onverminderd het gestelde in artikel Volgorde tentamens uit de Onderwijs- en Examenregeling behorende bij de opleiding van de examinandus en het hoofdstuk Bindend studieadvies uit de Onderwijs- en Examenregeling behorende bij de opleiding van de examinandus is bevoegd de examinandus die:

  • Is ingeschreven als student voor de opleiding waarvan het onderdeel waarin tentamen wordt afgelegd deel uitmaakt van het programma zoals bedoeld in het artikel Samenstelling examen uit de Onderwijs- en Examenregeling van de betreffende opleiding, of;
  • Is ingeschreven als als keuzevakstudent, exchangestudent of Erasmus Collegestudent voor het onderdeel waarin het tentamen wordt afgelegd;
  • zich tijdig en deugdelijk heeft aangemeld voor een tentamen.

tentamenmogelijkheden

Voor alle onderdelen van het bachelorexamen wordt in beginsel tweemaal per studiejaar de gelegenheid gegeven tot het afleggen van tentamens.

Bachelorstudenten mogen aan maximaal twee tentamens per opleiding deelnemen tijdens de algemene herkansingsronde.

Masterstudenten mogen aan maximaal drie tentamens per opleiding deelnemen tijdens de algemene herkansingsronde.

De onderwijs- en examenregelingen stellen nadere eisen met betrekking tot deelname aan (deel)tentamens, herkansingen van (deel)tentamens en vaardighedenonderwijs.

Voor meer informatie over tussentijdse tentamens, zie art. 8 van regels van de Examencommissie.


Orderegels tentamens

Klik hier voor meer informatie over de Orderegels m.b.t. tentamens.


Tentamenstatistieken

Klik hier voor alle tentamenstatistieken.