Examencommissie Erasmus School of Law

Bij de Examencommissie Erasmus School of Law kunt u onder andere terecht voor:

  • Vrijstellingsverzoeken
  • Aanvragen van speciale voorzieningen/faciliteiten voor studenten met een functiebeperking
  • Verzoeken met betrekking tot het maken van tussentijdse tentamens
  • Verzoeken met betrekking tot 'op eigen risico' gemaakte tentamens
  • Verzoeken met betrekking tot uitzonderingen op overgangsregelingen
  • Toestemming voor het volgen van vakken aan andere (buitenlandse) universiteiten en de inbreng van deze vakken in uw opleiding.

De examencommissie onderneemt daarnaast actie bij fraudemeldingen en is betrokken bij het uitbrengen van het bindend studieadvies.

In de Onderwijs- en Examenregeling van uw opleiding en de Regels van de examencommissie vindt u onder andere onder welke voorwaarden een verzoek aan de examencommissie gedaan kan worden. De examencommissie verzoekt u om kennis te nemen van de relevante artikelen uit de Onderwijs- en Examenregeling van uw opleiding alsmede de Regels van de examencommissie ESL alvorens u een verzoek indient.

Een verzoek kan worden ingediend via het formulier. Indien u een verzoek indient waarbij medische verklaringen, gewaarmerkte kopieën van niet-EUR cijferlijsten of niet-EUR diploma’s meegestuurd dienen te worden, dient u deze documenten via de post na te zenden. U kunt deze ook komen tonen tijdens het inloopspreekuur van de examencommissie (maandag van 11.00 uur tot 12.00 uur). Medische verklaringen, gewaarmerkte kopieën van niet-EUR cijferlijsten of niet-EUR diploma’s worden in digitale (ingescande) vorm niet geaccepteerd.

De examencommissie beslist zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen acht weken na dagtekening van de ontvangst van het verzoek. Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Klik hier voor meer informatie over de instelling van de examencommissie en de benoeming van de (vice)voorzitter(s) van de examencommissie ESL.

Examencommissie Erasmus School of Law
t.a.v. de secretaris, kamer M6-06
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam