Faculteitsraad

De faculteitsraad is bereikbaar voor alle studenten en personeelsleden van de faculteit. Iedereen die de faculteitsraad een vraag wil stellen of ergens over wil informeren kan een e-mail sturen naar een individueel raadslid zodat deze het aan de orde kan stellen in de vergadering van de faculteitsraad. Uiteraard kan ook contact worden opgenomen met de ambtelijke secretaris van de faculteitsraad. De secretaris kan in overleg met de voorzitter van de raad een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen. De studentgeleding is ook bereikbaar via een apart email adres: sgfr@remove-this.law.eur.nl.


Geleding

De faculteitsraad bestaat uit tien leden. Vier leden hiervan zijn gekozen door en uit het wetenschappelijk personeel van de vier capaciteitsgroepen, zodat elke capaciteitsgroep is vertegenwoordigd, één lid door en uit het ondersteunend- en beheerspersoneel en vijf leden door en uit studenten van de faculteit. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het stembureau verkiezingen Faculteitsraad heeft drie leden.

Geleding personeel van 1 september 2016 tot 1 september 2017

Geleding studenten van 1 september 2016 tot 1 september 2017

  • Dhr. H. (Hendrik) van 't Foort
  • Dhr. J. (Job) Heidkamp
  • Dhr. M. (Mark) van Leeuwen
  • Dhr. K.J. (Koen) Olivier
  • Dhr. M.J.S. Spanjersberg

Gezamenlijk mailadres studentgeleding: sgfr@remove-this.law.eur.nl

Ambtelijk secretaris: mr. H.Y. (Shelly) Wu


Bevoegdheden

De raad kan gevraagd en ongevraagd de decaan van advies voorzien en heeft daarnaast instemmingsrecht bij verschillende aangelegenheden die de faculteit in het algemeen of in het bijzonder aangaan, zoals vastgelegd in de wet en in het Bestuurs- en Beheersreglement Erasmus Universiteit Rotterdam.

Enkele voorbeelden:

  • de faculteitsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het onderwijs- en examenreglement;
  • de faculteitsraad heeft tevens instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement;
  • de faculteitsraad heeft adviesrecht met betrekking tot de beëindiging van een opleiding
  • als een reorganisatie plaatsvindt, wordt de personeelsgeleding van de faculteitsraad daarover in een vroeg stadium geïnformeerd door de decaan. De decaan betrekt de personeelsgeleding ook inhoudelijk bij (het voornemen tot) de reorganisatie en het daaruit voortvloeiende sociaal plan.