Faculteitsraad

Bevoegdheden

De raad kan gevraagd en ongevraagd de decaan van advies voorzien en heeft daarnaast instemmingsrecht bij verschillende aangelegenheden die de faculteit in het algemeen of in het bijzonder aangaan, zoals vastgelegd in de wet en in het Bestuurs- en Beheersreglement Erasmus Universiteit Rotterdam.

Enkele voorbeelden:

 • de faculteitsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het onderwijs- en examenreglement;
 • de faculteitsraad heeft tevens instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement;
 • de faculteitsraad heeft adviesrecht met betrekking tot de beëindiging van een opleiding
 • als een reorganisatie plaatsvindt, wordt de personeelsgeleding van de faculteitsraad daarover in een vroeg stadium geïnformeerd door de decaan. De decaan betrekt de personeelsgeleding ook inhoudelijk bij (het voornemen tot) de reorganisatie en het daaruit voortvloeiende sociaal plan.

Geleding

De faculteitsraad bestaat uit tien leden. Vier leden hiervan zijn gekozen door en uit het wetenschappelijk personeel van de faculteit, vanuit verschillende secties, en één lid is gekozen door en uit het ondersteunend- en beheerspersoneel van de faculteit. Daarnaast zijn vijf leden gekozen door en uit studenten van de faculteit. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

Geleding personeel van 1 september 2017 tot 1 september 2019:

 • Mw. K.M.J. (Karin) van Aken
 • Mr. dr. L. (Lukas) van de Berge
 • Mr. dr. E. Boomsluiter
 • Dr. G.N.G. (Gabry) Vanderveen
 • Mr. R.A.J. (Remon) van Wingerden

Geleding studenten van 1 september 2017 tot 1 september 2018:

 • Mw. A.A. (Alycia) Colijn
 • Mw. Hafida Sallouf
 • Dhr. J. (Jasvir) Singh
 • Mw. E.I. (Evalotte) van Wessel
 • Vacante zetel

Faculteitsstembureau 

Het faculteitsstembureau is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezingen van de leden van de raad. Het stembureau bestaat uit de volgende drie leden: 

 • Dr. N.S. Efthymiou (plv. voorzitter)
 • Dhr. B.J.M. Hulschebosch
 • Mr. dr. W.W. Timmer (voorzitter)

Met de volgende plaatsvervangende leden:

 • Dr. mr. R. Ladan
 • Mw. S.M.E.P. van Dongen