Scriptieprijzen

Ars Aequi prijs
Elk jaar wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt. Deze prijs is ingesteld om studenten te stimuleren een door hen geschreven wetenschappelijk artikel – al dan niet op basis van een scriptie – te publiceren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1000,-.

Dorhout Mees-prijs
Beginnende auteurs met een recent geschrift op het gebied van het verzekeringsrecht  kunnen meedingen naar de Dorhout Mees-prijs. De voorwaarden voor deelneming zijn verkrijgbaar bij de heer mr. W.A.M. Rupert, Postbus 1488, 3000 BL Rotterdam, tel. 010 4444555. De omvang van het werkstuk mag niet meer bedragen dan 30 pagina's, getypt met anderhalve regelafstand op A4-formaat. De ter beschikking gestelde prijs bedraagt € 1.500,00.

FJR-prijs
De FJR-prijs is bedoeld om het onderzoek op het terrein van het familie- en jeugdrecht door jonge mensen te stimuleren. De FJR-prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000,00.

Internet scriptieprijs
Brinkhof en XS4ALL willen met deze prijs rechtenstudenten uitdagen, zich te specialiseren in dit interessante en belangrijke rechtsgebied. De winnende scriptie van de Internet Scriptieprijs 2012 wordt beloond met een geldprijs van € 1500,-, een mobiel internetabonnement van XS4ALL en publicatie van de scriptie op de website.

J.P.A. Françoisprijs 2012 (internationaal recht)
De Françoisprijs is ingesteld ter aanmoediging van de studie in het volkenrecht en het internationaal privaatrecht.
Deze prijs van € 2000,- wordt uitgereikt voor een scriptie, wetenschappelijk artikel of ander soortgelijk geschrift (proefschriften komen niet in aanmerking) op het terrein van het volkenrecht of het internationaal privaatrecht. Verdere informatie en het reglement zijn verkrijgbaar via de secretaris (info@nvir.org).

Harry Honée Scriptieprijs 2009-2010
Op 5 juli 2006 is de Stichting Harry Honée Fonds opgericht. Eenmaal per jaar rijken zij de scriptieprijs uit. Met deze prijs wil de Stichting de beoefening van het ondernemingsrecht bevorderen. De prijs bestaat uit een oorkonde, een beeld en een geldbedrag van € 5.000,-.

Montesquieu prijs
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste engels of nederlandstalig wetenschappelijke artikel geschreven door een junior academicus in het veld van Bestuurskunde, Politicologie, Rechten, Geschiedenis, en Europese- of Internationale Studies. Het heeft prijzen in drie categorieën: Bachelor Scriptpieprijs, Master Scriptieprijs en de Europa-Prijs voor Junior Academici.

Mr. C.J. Goudsmitprijs 2010
Eenmaal in de twee jaar vindt de uitreiking plaats van de door de Vereniging voor Gezondheidsrecht ingestelde mr. C.J. Goudsmitprijs, genoemd naar de eerste voorzitter van de Vereniging. Deze aanmoedigingsprijs, bestaande uit een geldbedrag ter grootte van € 1.500,-, is vooral bedoeld ter stimulering van de kwaliteit en de kwantiteit van publicaties over het gezondheidsrecht.

Mr Gonsalvesprijs

De Mr Gonsalvesrijs wordt elke twee jaar uitgereikt en is bestemd voor personen, projecten of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing in de rechtshandhaving. De winnaar van de Mr. Gonsalvesprijs krijgt een sculptuur van de Amsterdamse kunstenares Hannah van Munster, die in opdracht van het curatorium is vervaardigd

NVER-Scriptieprijs
Studenten aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit die een scriptie hebben geschreven over een Europeesrechtelijk onderwerp, welke is beoordeeld met het cijfer 8 of hoger, kunnen meedingen. Aan de Scriptieprijs is een geldbedrag van € 500,- verbonden.

Piet Gilhuis-scriptieprijs
De Vereniging voor Milieurecht, hét kennisnetwerk over milieu- en natuurbeschermingsrecht, reikt elk jaar de Piet Gilhuis-Scriptieprijs uit voor de beste milieurechtelijke scriptie. Voor inzending komen in aanmerking afstudeerscripties op het terrein van het milieurecht die met een voldoende zijn beoordeeld aan een Nederlandse universiteit, hogeschool of bestuursacademie. De inzendingen moeten geschreven zijn in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Stichting Jo Maes / Capra Prijs 2010
De stichting Jo Maes/Capra Prijs stelt jaarlijks een scriptieprijs ter beschikking voor studenten aan een Nederlandse Universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp op het gebied van het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht dan wel het algemeen bestuursrecht, die gewaardeerd is met een cijfer 8 of hoger. Met de toekenning van de prijs is een geldbedrag gemoeid van € 2.500,-.

RIMO-scriptieprijs
Ter aanmoediging van de studie van het recht van de Islam en het Midden-Oosten heeft de vereniging de RIMO-prijs ingesteld. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor een scriptie, tijdschriftartikel of ander geschrift op het gebied van het recht van de Islam en het Midden-Oosten.

VIE-prijs 2011
De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). AIPPI heeft tot doel het bevorderen van de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom door op verschillende wijzen aandacht te vragen voor de bescherming van creatie en innovatie. De jaarlijkse VIE prijs is € 2500,-.

ESL Scriptieprijs

De scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de, volgens een jury, beste masterscriptie. De winnende scriptie wordt uitgegeven in de ‘Jonge Meester’-reeks van Boom Juridische Uitgevers. Voor de prijs komen scripties in aanmerking die in een kalenderjaar gewaardeerd zijn met een 9 of hoger.


Zipconomy scriptieprijs
Het kennisplatform ZiPconomy wil jongeren meer betrekken bij de discussie over de enorme veranderingen op de arbeidsmarkt. ZiPconomy start daarom met een jaarlijks terugkerende Scriptieprijs voor Masterstudenten aan Nederlandse en Vlaamse onderwijsinstellingen. De beste scriptie wordt beloond met een bedrag van € 2500,-. Twee genomineerden ontvangen elk € 500,-.

Berenschot scriptieprijs
De Scriptieprijs is een initiatief van de Stichting Berenschot Fundatie, die Berenschot-consultants stimuleert hun kennis van het vakgebied te verdiepen en inzichten en methoden te vernieuwen om het instrumentarium van de Berenschot up-to-date te houden. Jaarlijks organiseert Berenschot de Scriptieprijs. Berenschot stelt hiervoor twee prijzen ter beschikking: € 1.500,- en € 500,-.

Scriptieprijs voor rechtenstudenten

UvA-scriptieprijs
Voor alumni van de UvA die minimaal een 8,5 haalden met hun afstudeerscriptie (alle onderwerpen).

Nationale scriptieprijs Het Parool en Universiteit van Amsterdam

Academie voor Wetgeving scriptieprijs
De Academie voor Wetgeving reikt jaarlijks een scriptieprijs uit aan de auteur van de beste afstudeerscriptie over een voor wetgeving relevant onderwerp. Hiermee wil de Academie de belangstelling voor wetgeving bij universitaire studenten bevorderen. De scriptieprijs is een bedrag van € 2000,-.

Albeda scriptieprijs
De scriptie behandelt een onderwerp op het gebied van de arbeidsverhoudingen en/of arbeidsvoorwaardenvorming in de publieke sector en is met minimaal een acht beoordeeld.

AMS Scriptieprijs
De Alfred Mozer Stichting (AMS) ondersteunt sociaal-democratische partijen in Oost-Europa, de Balkan en de Kaukasus. De AMS schrijft een prijs uit voor scripties die een thematisch en geografisch verband met het werkterrein van de stichting hebben.

BMM Student Award (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht)
Deze prijs gaat jaarlijks naar een student die een spraakmakende scriptie of opmerkelijk artikel op het gebied van intellectuele eigendom heeft geschreven. De Award kan een geldprijs, een stageplaats voor een student, een bijdrage in studiebenodigdheden of het bijwonen van een conferentie/cursus zijn.

Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI)
Prijs bedoeld voor master-studenten die een scriptie hebben geschreven over Israel. Dit kan gaan om Israel in combinatie met economische, historische, journalistieke, juridische, literaire, politicologische, psychologische, sociologische, taalkundige en theologische aspecten. De prijs is € 2500,-.

Fonds Slachtofferhulp: Univé scriptieprijs
Geweld, agressie, het gevoel van onveiligheid van burgers, al deze zaken komen regelmatig voor in het nieuws. Fonds Slachtofferhulp is op zoek naar innovatieve ideeën die mensen aanzetten tot het nadenken over onderlinge verantwoordelijkheid. Past jouw scriptie binnen het thema "Bevorderen van veiligheid en nabuurschap kijk dan op de website.

Instituut voor Bouwrecht (IBR) scriptieprijs
Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) kent jaarlijks twee prijzen toe (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) voor scripties met een bouwrechtelijk onderwerp die met een acht of hoger werden beoordeeld. Eerste prijs is € 1000,- tweede prijs is € 500,-.

Nederlands-Duitse juristenprijs
Sinds 2000 loven de advocatenkantoren JPR Advocaten en Alpmann Fröhlich, elke twee jaar de Nederlands-Duitse juristenprijs uit.
Deze juristenprijs wordt uitgeloofd onder studenten of net afgestudeerde juristen (starters op de arbeidsmarkt) uit Nederland en Duitsland die zich in hun scriptie of paper hebben bezig gehouden met grensoverschrijdende vraagstukken, waarbij de rechtstelsels van Nederland en Duitsland met elkaar worden vergeleken, of waarin een Europees rechterlijk onderwerp wordt behandeld.
Er worden twee inzendingen, één Nederlandse en één Duitse, elk met een geldbedrag van € 2.500,- beloond.

NeVER scirptieprijs energierecht
De Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) reikt een scriptieprijs uit voor de beste eindscriptie geschreven aan een Nederlandse universiteit op het terrein van energierecht. De scripties kunnen zijn geschreven vanuit het perspectief van het nationaal, Europees en/of het internationaal recht.

Online hulp scriptieprijs - stichting e-hulp.nl
De scriptieprijs online hulp is bedoeld voor studenten van hbo en universiteit met een scriptie over hulpverlening via internet. Online hulp is hulp via internet aan mensen met psychische, sociale of maatschappelijke problemen. De winnende schrijver ontvangt een geldbedrag van € 1250,-.

Peter Smits-scriptieprijs
Aan de beste scriptie over de Nederlandse Antillen en Aruba kent de Stichting ABC Advies jaarlijks de Peter Smits-scriptieprijs toe, een studiereis binnen het Koninkrijk ter waarde van € 1.500,-. Het onderwerp van de scriptie kan op elk wetenschapsgebied gelegen zijn, mits het maar betrekking heeft op de Nederlandse Antillen of Aruba.

SER scriptieprijs
De Sociaal-Economische Raad heeft een prijs van € 2000,- ingesteld voor de beste (universitaire) masterscriptie over een sociaal-economisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER.

Sport en Recht scriptieprijs
De Vereniging voor Sport en Recht heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords. De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties op deze rechtsgebieden. Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van € 1.000,-.

Thoolen NJCM-Scriptieprijs
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten looft de Thoolen NJCM-Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van mensenrechten. Deelname staat open voor elke (oud)student van een wetenschappelijke opleiding of het hoger beroepsonderwijs, welke geheel of gedeeltelijk in Nederland is gevolgd. De winnende scriptie zal in boekvorm worden uitgegeven door de Stichting NJCM-Boekerij.

Visies op Vrede scriptieprijs - IKV Pax Christi/Stichting VredesWetenschappen
De scriptieprijs "Visies op Vrede" is een initiatief van de vredesorganisatie IKV Pax Christi en Stichting VredesWetenschappen.
In aanmerking voor de prijs komen studenten die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp op het terrein van vrede en veiligheid en een master doen of hebben gedaan aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.

Volkskrant/DIA-scriptieprijs
De Volkskrant en het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) reiken iedere twee jaar een prijs uit voor een scriptie over Duitsland of het Europese integratieproces en de rol van Duitsland daarin. Heb jij onlangs een scriptie geschreven over Duitsland? Win de scriptieprijs en ontvang € 1.500,- en loop een week lang mee met een correspondent van de Volkskrant in Berlijn of Brussel, of op de redactie in Amsterdam.