Lex Mercatoria

Globalising Business Law in the 21st Century


Programmaleiders: Prof. mr. B.F. Assink, Prof. mr. M.J. Kroeze

Een in het oog springend kenmerk van het bedrijfsrecht door de eeuwen heen is dat het sterk internationaal wordt beïnvloed. Deze internationale beïnvloeding vindt plaats doordat handel vaak grensoverschrijdend is, doordat internationale en Europese regelgeving het nationale bedrijfsrecht sterk bepaalt en doordat maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen van invloed zijn op het bedrijfsrecht.

Het onderzoeksprogramma Lex Mercatoria: globaliserend bedrijfsrecht in de 21ste eeuw richt zich op de effecten van internationalisering en van globalisering op het bedrijfsrecht. De onderzoeksvragen die in het onderzoeksprogramma centraal staan,zijn:

a)

inzichtelijk te maken wat de inhoud is van de verschillende onderdelen van het bedrijfsrecht en waarin leemtes bestaan;

b)

inzichtelijk te maken welke internationale invloeden zich manifesteren op de verschillende onderdelen van het bedrijfsrecht;

c)

te onderzoeken wat de gevolgen zijn van deze internationale invloeden voor het bedrijfsrecht;

d)

te onderzoeken wat de invloed is die vanuit de (internationale) praktijk van het bedrijfsleven op het bedrijfsrecht wordt uitgeoefend, alsmede wat de wisselwerking is tussen praktijk, theorie en rechtspraak bij de totstandkoming van regelgeving in het bedrijfsrecht;

e)

te onderzoeken wat de verhouding is tussen het nationale en internationale bedrijfsrecht;

f)

te onderzoeken op welke wijze internationale en Europese regelgeving het beste geïmplementeerd kan worden in de Nederlandse rechtsorde en hoe het nationale bedrijfsrecht opgezet en geïnterpreteerd moet worden in het licht van internationale en Europese regelgeving en in het licht van ontwikkelingen in andere landen;

g)

te onderzoeken wat de meest wenselijke inrichting van het bedrijfsrecht is in antwoord op de vragen die internationalisering en globalisering opwerpen en te onderzoeken welke deelgebieden zich lenen voor de ontwikkeling van toekomstige verdragen of harmonisatie.


De doelstelling van het onderzoeksprogramma is bij te dragen aan een optimaal Nederlands, Europees en internationaal bedrijfsrecht. Dit kan er weer toe bijdragen dat Nederland en Europa kunnen (blijven) concurreren in de globaliserende samenleving van de 21ste eeuw.

Trefwoorden: globalisering, bedrijfsrecht, Lex Mercatoria, economische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, eenvormig privaatrecht, internationale verdragen, Europese richtlijnen en verordeningen, internationale overeenkomsten, geschilbeslechting in het bedrijfsrecht, corporate governance, financiering en verzekering, transport en logistieke processen.

Klik hier voor de volledige tekst van het onderzoekprogramma.

 

Deelnemers Lex Mercatoria

Prof. mr. B.F. Assink
Prof. mr. dr. T. Cohen Jehoram
Mr. J.H. Even
Prof. mr. M.J. van Ginneken
Prof. mr. K.F. Haak
Prof. dr. A.R. Houweling
Mr. A.G.H. Klaassen
Prof. mr. M.J. Kroeze

Prof. mr. C.J. Loonstra
Prof. dr. F.J.M. De Ly

Prof. mr. F.G.M. Smeele
Mr. N. van Tiggele - van der Velde
Mr. M.A. Verbrugh
Prof. mr. H.M. Vletter - van Dort
Mr. dr. G.W. van der Voet
Mr. drs. R. ZwitserPromovendi Lex Mercatoria

Mr. drs. A.C.W. Pijls
Causaliteit bij aansprakelijkheid voor misleidende informatie

Mr. A.J.J.P.B.M. Kersten
Corporate Governance: A totum pro parte for Compliance?

Mr. L.M. van Bochove
Tortious interference with contractual relations

Mr. E.C.H.J. Lokin
Beloning van bestuurders

S. Geense
Compensation of consequential loss in transport law

W. Khan
Directors' duties: A comparative approach (The Netherlands, UK, US and Japan)

N.T. Pham
Het effect van beperkingen van bestuurdersaansprakelijkheid op vertrouwen van ondernemingen

A.A. Bootsma
Financial Incentives for Shareholders: A Corporate and Economics and Corporate Constitutional Perspective

P. Wilinski
Testing the arbitral Tribunal's Mandate in International Commercial Arbitration. When does the Tribunal Transgress its Authority?

Mr. drs. R.E. van Lambalgen
Banks and State Aid Control: an Equal Treatment Perspective

W. Xin
The Role of Law  in Stimulating Foreign Investment in China


Buitenpromovendi

Mr. Kemperink
Mr. De Jongh
Mr. Van 't Spijker
Mr. Schild
Mr. R.J. Theissen
Mr. drs. I. Wuisman